Benny Hinn – 01 The story of the Bangalore, India Crusade January 2005

4301 The story of the Bangalore, India Crusade January 2005 – Benny Hinn

Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục.
E-sai  61:1