Benny Hinn – 03 Truyền giảng tại Indonesia

5603 Truyền giảng tại Indonesia – Benny Hinn

Chúa là Đức Chúa Trời hay làm phép lạ,  Đã tỏ cho biết quyền năng Chúa giữa các dân.
Thi thiên 77:14