Đại Hội Phục Hưng 2016 – Gặp Gỡ Chúa Trong Thương Trường 01

318

Đại Hội Phục Hưng 2016 – Gặp Gỡ Chúa Trong Thương Trường 01
Người giảng: Pastor Mike Connell

Đại Hội Phục Hưng 2016
Hội Thánh VBC – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh
Từ ngày 06 đến ngày 10 – 2016

Chủ đề: Gặp Gỡ Chúa

Chúng ta khá nhận biết Đức Giê-hô-va;
Chúng ta khá gắng sức nhận biết Ngài.
Sự hiện ra của Ngài là chắc chắn như sự hiện ra của mặt trời sớm mai,
Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa, như mưa cuối mùa tưới đất.
Ô-sê 6:3