Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Cùng Chạy Với Những Người Vĩ Đại Của Chúa: Ê-li-sê

127

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Cùng Chạy Với Những Người Vĩ Đại Của Chúa: Ê-li-sê

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh là Mục Sư Trưởng , sáng lập viên của Hội Thánh Báp Tít Việt Nam tại Houston, Texas. Ngoài việc chăn dắt khoảng hơn 500 tín đồ, ông cũng tham gia vào việc lãnh đạo và cố vấn cho một số mục vụ trong thành phố, như Union Baptist Association, Mission Houston and Somebody Cares Houston.

Download 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh