Tag: E1.8. Cây Gậy Của Người Chăn Bầy – Sự Kêu Gọi Của Người Lãnh Đạo – Những Ân Tứ Chức Vụ

News

Cảm Ơn Chúa Chữa Lành Tim Cho Bé Unche

Cảm Ơn Chúa Chữa Lành Tim Cho Bé Unche Con là Hường Ohui, con xin dâng lời cảm tạ tới Chúa, Ngài đã cứu con...

ISOM cho Phụ Nữ