Tường Thuật Trực Tiếp Lễ Thờ Phượng Chúa 12h Tối Ngày 22 – 01 – 2017

238

Tường Thuật Trực Tiếp Lễ Thờ Phượng Chúa 12h Ngày 22 – 01 – 2017

12h Tối Việt Nam
11h Sáng Houston, Texas, Hoa Kỳ

Tường thuật trực tiếp các chương trình Thờ phượng, Ngợi khen, Dạy dỗ, Bồi linh từ Hội Thánh VBC – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh.

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh là Mục Sư Trưởng , sáng lập viên của Hội Thánh Báp Tít Việt Nam tại Houston, Texas. Ngoài việc chăn dắt khoảng hơn 500 tín đồ, ông cũng tham gia vào việc lãnh đạo và cố vấn cho một số mục vụ trong thành phố, như Union Baptist Association, Mission Houston and Somebody Cares Houston.