47 bài giảng cho người mới tin Chúa

2339

——————————————————————–

47 bài giảng cho người mới tin Chúa

47 bài giảng này dành cho người mới tin Chúa, nhằm xây dựng đức tin vững chắc nơi Chúa Jêsus yêu quí của chúng ta.
Trong mỗi bài giảng điều có một bài hát thờ phượng Chúa đầu tiên, khi họ hát thờ phượng Chúa thì họ sẻ đứng vững.

47 bài giảng này Tòng chọn lựa từ hơn 500 bài giảng của Ms Huỳnh Quốc Khánh, biên tập và chép vào thẻ SD gắng vô loa Bluetooth, để tặng cho người mới tin Chúa.

Bài giảng này cũng thích hợp cho người chưa tin Chúa – muốn tìm hiểu vê Chúa Jêsus.

Xin Chúa ban phước cho người nghe và người giúp người khác nghe bài giảng này. Amen!

— Tải về:

Chiến dịch truyền giáo vĩ đại và kết quả nhất lịch sử
Ảnh hưởng của phục sinh
Ánh sáng của giáng sinh cho cuộc đời đen tối
Ánh sáng giáng sinh
Cầu nguyện là chiến trận thuộc linh
Chiên con lễ vượt qua
Chúa bình an
Chúa đáp ứng mọi nhu cầu
Chúa giáng sinh này là ai
Chúa giáng sinh món quà vĩ đại
Chúa Jêsus chiên con chịu hy sinh của Đức Chúa Trời
Chúa Jêsus phục sinh có gì đặc biệt
Chúng ta tin nhìn gì và tại sao tin
Đấng Christ bị từ bỏ
Đời sống cầu nguyện linh nghiệm
Đức Chúa Jêsus chiên con lễ vượt qua
Đức tin là gì 01
Đức tin là gì 02
Đức tin như con trẻ
Giáng sinh ngôi lời trở nên xác thịt
Jêsus Đấng lạ lùng
Làm thế nào để cầu nguyện khi có nan đề
Làm thể nào để đắc thắng sự cám dỗ
Làm thể nào để ít lợi trong thử thách
Lời cầu nguyện của đức tin
Món quà giáng sinh
Món quà trời
Món quà vĩ đại
Món quà vô giá 01
Món quà vô giá 02
Món quà xứng đáng được chờ đợi
Người thực tin Chúa
Những bước của đúc tin
Những nhà thông thái đánh mất giáng sinh
Quyền năng của sự ca ngợi
Quyền năng của sự ngợi khen
Rao cho kẻ phu tù được tự do
Rịt kẻ vỡ lòng
Sinh nhật Vua Jêsus chúng ta
Sự cứu rỗi ở phút cuối
Sự thờ phượng thật là gì
Sự thương khó
Tại sao biến cố Chúa Jêsus phục sinh là tối quan trọng
Tại sao Chúa Jêsus đến thế gian
Tại Chúa Jêsus nhâp thế
Tin lành cho kẻ bất hạnh
Tin lành cho kẻ nghèo
Tin lành từ việc Chúa Jêsus giáng sinh

✞ Địa chỉ Hội Thánh VBC Houston - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

➜ Sunday at 9AM & 11AM
➜ 6100 Ridgemont St.
Houston, TX 77087 - Hoa Ky
☏ Điện thoại: +1 713-645-7766

.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.