53 Cây Gậy Của Người Chăn Bầy – Chìa Khóa Dẫn Đến Uy Quyền Của Đấng Christ Trong Hội Thánh Tư Gia

566

CÂY GẬY CỦA NGƯỜI CHĂN BẦY

ĐỜI SỐNG ĐẮC THẮNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO CƠ ĐỐC
Tác giả: Leo Harris

Chương 5
CHÌA KHÓA DẪN ĐẾN UY QUYỀN CỦA ĐẤNG CHRIST TRONG HỘI THÁNH TƯ GIA

Dẫn Nhập
Dường như đã đến kỳ khó khăn và thử luyện để Đức Chúa Trời dạy chúng ta hiểu về quan niệm mới nầy. Chúng ta sẽ tiếp nhận một tầm nhìn mới trên lẽ thật đã quen thuộc. Áp lực của các nan đề và những hoàn cảnh khó khăn khiến chúng ta phải phơi bày tấm lòng chúng ta ra trước mặt Đức Chúa Trời.

Trong những thời kỳ như thế, Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới có dịp truyền đạt đến chúng ta sự hiểu biết sâu nhiệm hơn về chương trình và mục đích của Đức Chúa Trời.
Trong nhiều năm tôi đã nắm lấy sự mặc khải của Tân ước về Hội Thánh. Tôi tin rằng trong những Hội thánh tư gia với sự tự quản trị và tự truyền bá là một tổ chức mang tính toàn cầu và là một cơ chế sống động.

Đức Chúa Trời đã dùng những hoàn cảnh không thuận lợi để vực dậy công việc của Ngài tại Adelaide, Nam Australia lúc bấy giờ trong sự lãnh đạo của tôi, để Đức Chúa Trời chỉ cho tôi uy quyền của Đấng Christ trong các hội thánh tư gia.

A. ĐẤNG CHRIST VÀ HỘI THÁNH TƯ GIA

Chúa chỉ cho tôi làm cách nào để hội thánh trong một địa phương có thể sử dụng chìa khóa phục hưng.

1. Chương Trình Của Đức Chúa Trời Cho Hội Thánh Thời Tân Ước
Ao ước của cá nhân tôi là đi ra làm giáo sĩ ở Australia và hải ngoại. Nhưng thay vào đó, Đức Chúa Trời bắt tôi tiếp tục công việc của Ngài để thành lập nguyên tắc lớn lao nầy của Hội thánh Tân ước: mỗi một hội thánh tư gia phải là một trung tâm phục hưng tự trị. Không độc lập hẳn, nhưng có sự phụ thuộc lẫn nhau, nên sử dụng quyền tự do của nó để cống hiến sự hiệp một và hợp tác trong các mặt sinh hoạt.

Đó là thời kỳ mà tôi đã nhận năm quy luật phục hưng cho một hội thánh tư gia. Chương trình năm điểm nầy trở thành sự thôi thúc cho nhiều hội thánh tư gia kể từ lúc đó.
Trong Kh 1:1-19, sứ đồ Giăng ghi nhận lại khải tượng của ông về bảy chơn đèn bằng vàng và Đấng Christ đứng ở giữa những chơn đèn đó. Như chúng ta đã biết, bảy chơn đèn vàng nầy biểu tượng cho bảy hội thánh tư gia ở Tiểu Á.

Hơn nữa, số bảy là số biểu trưng cho sự trọn vẹn hoàn toàn. Những chơn đèn nầy cũng giới thiệu toàn bộ Hội thánh trên đất.
Trong Xu 25:1-40, chúng ta đọc rằng Môise được lệnh phải làm một chơn đèn có bảy nhánh trát vàng ròng. Việc nầy tiêu biểu cho chứng cớ của một nước Israel trong Cựu Ước. Quốc gia Israel được chọn làm một quốc gia có chủ quyền và thống nhất, một chơn đèn có bảy nhánh bằng kim loại.

Trong Tân ước, Hội thánh Cơ Đốc được biểu tượng bằng bảy chơn đèn riêng biệt. Đức Chúa Trời không bao giờ muốn cho tất cả Hội Thánh trên toàn thế giới đều ở dưới quyền lãnh đạo của một người hay của một nhóm người nào đó. Nhưng Đức Chúa Trời có chương trình cho Hội thánh là đoàn thể hội chúng tự quản trị tại địa phương.

2. Đấng Christ Giải Quyết Trực Tiếp Với Những Hội Thánh Tư Gia.
Trong Kh 2:1-3:22 chúng ta đọc các sứ điệp của Chúa cho bảy hội thánh, và chúng ta thấy Ngài đã trực tiếp xử lý với từng hội thánh qua sự chỉ đạo, khích lệ, quở trách, cảnh cáo và khen thưởng. Và ngày hôm nay cũng vậy.

Chúa không xử lý với Hội thánh như là tổ chức giáo phái hoặc như là một tổ chức Hội thánh phổ thông. Ngài thấy thân thể của Ngài bao gồm tất cả những tín đồ được sanh bởi Thánh Linh, được thể hiện qua hình thức những Hội thánh tư gia.
Trong Hội Thánh tư gia Ngài thiết lập sự quản trị, các chức vụ, sự thông công anh em và kỷ luật.

Hội thánh phổ thông giống như trong Tân ước là một tòa nhà mà trong đó chúng ta như những “viên đá sống” được xây dựng nên. Nó được mô tả như là một gia đình mà chúng ta có đặc ân phải lẽ của những người làm con. Nó được gọi là thân thể Đấng Christ, mà chúng ta là các chi thể riêng biệt.

Nhưng làm cách nào để một người thụ hưởng các đặc ân của mình và mang trọng trách như là một hội viên của Hội thánh phổ thông khi họ nhận vị trí của họ trong hội thánh tư gia?

3. Hội Thánh Phổ Thông Và Hội Thánh Tư Gia
Trong Mat 16:18, Chúa Jesus phán “Ta sẽ xây hội thánh của ta ”, ám chỉ Hội thánh phổ thông. Hội thánh “khắp thế giới” gồm có tất cả những ai như Phierơ, tin và xưng nhận Jesus là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời hằng sống.

Tương phản với điều nầy, Chúa Jesus đã dạy trong 18:15-17 rằng nếu một người nghịch với anh em mình, chúng ta phải tìm cách giải hòa riêng với người ấy trước. Nếu việc ấy không thành công, thì mời thêm một người nữa. Nếu tiếp tục không thành công thì phải đem vấn đề đến “hội thánh”.

Nhưng hội thánh nào đây? Chắc chắn không phải là Hội thánh phổ thông và chắc chắn cũng không phải là giáo phái nào, nhưng rõ ràng ở đây là hội thánh tư gia. Chỉ nơi đây chúng ta mới thấy có sự gắn bó anh em và các hình thức kỷ luật cần thiết để duy trì sự hài hòa trong anh em.
Vì vậy chúng ta thấy lần đầu tiên Tân Ước đề cập đến Hội thánh, thì đó chính là Hội thánh phổ thông mà Đấng Christ đang xây dựng.

Nhưng trong lần thứ nhì Tân ước đề cập đến hội thánh như là một hội chúng tư gia.
Và chỉ có hai phương thức duy nhất để giải thích chữ “Hội thánh” được dùng trong Kinh Thánh: một là Hội thánh phổ thông cho tất cả các tín đồ tái sanh, hai là Hội thánh tư gia là nơi được tổ chức giành cho loại tín đồ trên.

Xem lại Kh 1:1-20, khi Giăng trông thấy bảy chân đèn bằng vàng, đoạn ông lấy bốn câu để mô tả một cách hùng biện sự vinh hiển của “một người giống như Con Người” đứng giữa bảy chơn đèn.
Không phải sự sáng chói của vàng làm cho ông có ấn tượng, nhưng chính là sự vinh hiển không thể tả được của Đấng Christ, tức là Thầy Tế lễ Thượng phẩm đang đi giữa vòng các chơn đèn.

4. Sự Vinh Hiển Của Đấng Christ Được Thấy Trong Hội Thánh Tư Gia
Và vì vậy ngày hôm nay, Chúa Jesus, là Đầu của sự vinh hiển của Hội thánh phổ thông đang đi giữa các hội thánh tư gia, dạy dỗ, chỉ đạo, quở trách, sửa chữa và ban phước.

Và Đấng Christ đi lại giữa vòng các Hội thánh tư gia cũng là Đấng đã phán với Giăng ở đảo Patmô ngày nào: “Đừng sợ chi, Ta là Đấng trước hết và là Đấng Sau cùng, là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời cầm chìa khóa của âm phủ và sự chết ”(Kh 1:17, 18).
Mỗi hội thánh tư gia có giá trị như là một nhân chứng về sự sống lại, chiến thắng và vinh hiển của Đấng Christ.

Ngài đã chết và sống lại từ âm phủ. Ngài thăng thiên về Trời.
Tất cả uy quyền trên trời và dưới đất đều trao cho Ngài. Ngài đã đánh bại ma quỷ ngay trong lãnh địa của nó. Ngài giành lại các chìa khóa của âm phủ và sự chết trong tay ma quỷ và bây giờ Đấng Christ đang ngự trên ngôi chiến thắng. Uy quyền của Ngài là tối thượng.

Ngài là Đấng nhìn lại mỗi chơn đèn, có nghĩa là mỗi hội thánh tư gia. Giống như các thầy tế lễ trong đền thờ, Chúa Jesus sẵn sàng để đổ dầu mới, để tẩy rửa và gọt tỉa tim đèn, hầu cho từng ngọn đèn được rực rỡ liên tục, chiếu sáng sự đắc thắng vinh hiển và uy quyền tối thượng của Chúa Jesus Christ.

Mỗi Hội thánh tư gia có thể đắc thắng. Mỗi hội thánh tư gia có thể phục hưng. Đấng Christ biết mỗi hội thánh tư gia, giảng dạy và giúp đỡ từng hội thánh một.

Chúng ta hãy hình dung thế giới nầy được đánh dấu rải rác bằng các chơn đèn bằng vàng, với Thầy Tế Thượng phẩm sống lại, là Jesus Christ đang đi giữa các chơn đèn. Đó là cái nhìn của Thiên đàng hướng về các hội thánh tư gia.
Có bốn đường lối để hội thánh tư gia có thể làm chứng một cách trung tín về sự chiến thắng của Đấng Christ.

a. Bằng Sự Hiệp Một Của Các Tín Đồ. Sự hiệp một được xem là điều quan trọng nhất trong Tân Ước. Chúa Jesus phán: “Ấy vậy khi ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em nào có điều gì nghịch cùng mình thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ ”(Mat 5:23, 24).

Trong 18:15-17, Chúa Jesus phán với các hội thánh (hội thánh tư gia) những điều cần thiết trước nhất là phải giải hòa giữa vòng anh em và môn đồ đối với những ai từ chối sự hòa giải.
Sứ đồ Phaolô nói với các hội thánh tư gia ở Rôma “đồng lòng ăn ở với nhau theo Chúa Jesus Christ để anh em lấy một lòng một miệng mà ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha của Chúa Jesus Christ chúng ta ”(Ro 15:5, 6).
Với Hội thánh Philíp ông viết:“Anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với tin lành của Đấng Christ ”(Phi Pl 1:27).

Và cứ như thế trong suốt Tân ước, chúng ta thấy sự khích lệ được lập lại nhiều lần để duy trì sự hiệp một trong hội thánh tư gia. Nếu không có sự hiệp một, Đức Thánh Linh sẽ buồn lòng, và sự đắc thắng vinh hiển của Đấng Christ không thể được tìm thấy hay được bày tỏ.
b. Bằng Tình Yêu Thương Của Những Tín Đồ. Chữ yêu thương theo tiếng Hy lạp có nghĩa là tình yêu thiên thượng, tình yêu được truyền đạt một cách siêu nhiên.

Và như thế chúng ta tìm thấy trong bài viết của Phierơ có những câu sau đây: “Rốt lại, hết thảy anh em phải đồng lòng đầy thương xót và tình yêu thương anh em, có lòng nhơn từ và khiêm nhường. Đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa sả trả rủa sả, trái lại phải chúc phước, ấy vì điều đó mà anh em được gọi để hưởng phước ”(IPhi 3:8, 9).

Trong Hội thánh tư gia chúng ta tìm thấy dịp tiện để bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời. Điều nầy chúng ta ít thấy trong Hội thánh phổ thông. Chúng ta bị bơ vơ trong một hội chúng quá rộng lớn. Đó là vị trí khác biệt của cộng đồng Hội thánh tư gia.

IGi 3:14 nói rằng: “Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình, còn ai chẳng yêu anh em thì ở trong sự chết ”.Nhiều người trong chúng ta có thể đọc những dòng chữ nầy và nói “Amen”. Chúng ta yêu anh em. Anh em càng đông chúng ta càng vui sướng. Chúng ta vui hưởng tình anh em!

Nhưng chúng ta chấm dứt câu nầy bằng “còn ai chẳng yêu anh em thì ở trong sự chết”. Bạn thấy không, nếu chúng ta thất bại trong việc yêu một anh em cụ thể nào đó, là chúng ta đã không yêu anh em mình. Và hầu như chúng ta sẽ gặp người anh em đó trong Hội thánh tư gia!

Chúng ta có thể quên người anh em ấy đi nếu người ở phần bên kia của trái đất hoặc bên kia thành phố. Nhưng chúng ta phải học cách yêu thương người anh em đó bằng tình yêu thiên thượng của Đức Chúa Trời trong lòng nếu chúng ta phải gặp người ấy mỗi tuần trong Hội thánh tư gia.

Tình yêu thương của Đức Chúa Trời trải rộng trong tấm lòng tín đồ, tràn ra ngoài bầu không khí của Hội thánh tư gia, quyền năng của Đấng Christ được bày tỏ, và sự đắc thắng vinh hiển của Đấng Christ được chứng minh giữa vòng Hội thánh.

c. Bằng uy quyền của tín đồ. Tôi không bao giờ quên thời gian khi tôi tìm thấy lẽ thật trong Mat 18:19, 20. Nó in sâu vào tâm trí tôi một cách mạnh mẽ. Chúa Jesus phán: “Quả thật, Ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhơn danh Ta nhóm nhau lại thì Ta ở giữa họ. ”

Chúa Jesus không nói đến một việc tầm thường, một sự thỏa thuận hời hợt giữa anh em để thực hiện một điều nào đó hoặc đáp ứng một nhu cầu đặc biệt nào đó.
Nhiều khi người ta đến gặp tôi và hỏi: “Ông có đồng ý với tôi rằng điều nầy hay điều kia phải được thực hiện không?”

Tôi luôn luôn trả lời rằng tôi sẽ không thể đồng ý với họ trừ khi tôi cũng có cùng một sự thôi thúc sâu xa và hiệp một với họ trong đức tin.
Chữ “đồng ý” theo tiếng Hy lạp sumphoneo có nghĩa là hòa âm, hay là các tư tưởng, tấm lòng và mục đích hòa hợp với nhau hoàn toàn.

Gần đây có một người bạn kể với tôi rằng có một lần anh chơi trong một ban nhạc giao hưởng (symphony orchestra) của một thành phố tại Tân Tây Lan.
Vị nhạc trưởng ra hiệu ngừng chơi nhạc và lưu ý một nhạc công vĩ cầm chơi không đúng nốt nhạc. Anh nhạc công vĩ cầm chống đối và cho rằng anh đã chơi theo đúng bản nhạc.

Lại một lần nữa nhạc trưởng ngừng ban nhạc và lưu ý đến nhạc công vĩ cầm ấy. Cuối cùng, nhạc trưởng xem lại và thấy bản in khúc nhạc của nhạc công nầy sai. Mặc dầu anh nhạc công vĩ cầm chơi đúng theo bản nhạc, nhưng nó không có sự hòa âm của toàn ban nhạc, phải có một lỗ tai nhạy bén như nhạc trưởng thì mới nghe được âm thanh “chỏi” ấy.

Lỗ tai của Cha thiên thượng còn nhạy bén gấp nhiều lần hơn, chẳng những Ngài nghe mọi lời của chúng ta nói, mà còn biết cả những động cơ của tấm lòng chúng ta.

Chúa Jesus phán nếu có hai người trở lên tìm thấy sự hòa hợp hoàn toàn trong tâm linh và tâm trí, nguyện vọng, động cơ và mục đích, thì Cha Thiên đàng sẽ đáp ứng một cách không giới hạn.
Nhưng làm thế nào để việc nầy thành tựu? Câu 20 nói với chúng ta: “Vì nơi nào có hai ba người nhơn danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ ”.

Đây là điều mà một số người gọi là trí tuệ bậc thầy của Đấng Christ. Khi tâm trí của hai, ba hay nhiều người hơn nữa cùng hòa hợp chung với nhau phù hợp với tâm trí của Đấng Christ, câu giải đáp cho đòi hỏi của họ sẽ chắc chắn xảy ra.

Đây là sự kín nhiệm của uy quyền, lời cầu nguyện đầy quyền năng và sự thành đạt thuộc linh, phải được khám phá ra và thực hành trong Hội thánh tư gia. Đây là chìa khóa được trao cho các lãnh đạo và hội viên của mỗi hội chúng tư gia.Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.