47 Cây Gậy Của Người Chăn Bầy – Duy Trì Sự Đắc Thắng

471

CÂY GẬY CỦA NGƯỜI CHĂN BẦY.

ĐỜI SỐNG ĐẮC THẮNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO CƠ ĐỐC
Tác giả: Ralph Mahoney

Chương 3
DUY TRÌ SỰ ĐẮC THẮNG

Dẫn Nhập

Chúa Jesus Christ đã ban cho chúng ta chiến thắng trọn vẹn trên ma quỷ và các thế lực tà ma. Đó là phần của Ngài. Phần của chúng ta là tăng cường và gìn giữ sự chiến thắng và sống một đời sống Cơ Đốc đắc thắng. Mục đích của bài giảng dạy nầy là để giúp chúng ta đạt được điều này.

Chúng ta đã thấy việc biết rõ chúng ta là ai trong Đấng Christ quan trọng là dường nào. Lúc chúng ta tiếp nhận Chúa Jesus vào lòng, chúng ta được sinh ra trong một gia đình yêu dấu của Đức Chúa Trời. Tên của chúng ta được ghi sổ trên thiên đàng.
Vì vậy, chúng ta có uy quyền thiên thượng để có thể kiểm soát kẻ thù nghịch (là ma quỷ và tà ma của nó) trên quả đất nầy. Đây là lẽ thật quan trọng và lý thú mà chúng ta sẽ nghiên cứu chi tiết hơn.

A. UY QUYỀN THIÊN THƯỢNG

Bạn có nhớ câu chuyện trong Lu 10:1-42 không? Câu chuyện nói về 70 môn đồ được Chúa sai đi giảng tin lành của Nước Đức Chúa Trời? Họ rất phấn khởi khi trở về. Họ vui vẻ báo cáo lại ma quỷ đã phục tùng họ như thế nào khi họ nhơn Danh Chúa Jesus.
Chúa Jesus đã đáp lại lời báo cáo của họ bằng những lời bất thường nhưng hết sức quan trọng: “Dầu vậy, chớ mừng vì ma quỷ phục các ngươi, nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng ”(10:20).

1. Mối Liên Hệ Đem Lại Uy Quyền
Nguồn gốc uy quyền của họ không phải chỉ đơn thuần là nhơn danh Chúa Jesus, nhưng mà là mối quan hệ của họ với Ngài (như là Chúa của họ).
Chúng ta không dám đặt đức tin của chúng ta trong một “công thức phù chú ” của các từ ngữ. Hơn thế nữa phải sử dụng những từ ngữ thật chính xác để đối diện và đánh trận với ma quỷ, và phải có mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời toàn năng.

Khi xưng nhận Chúa Jesus là Cứu Chúa của chúng ta, tên của chúng ta được ghi trên thiên đàng. Chúng ta được ban cho uy quyền vốn thuộc về con trai và con gái của Đức Chúa Trời. Sự quan hệ này với Đấng Christ là nguồn gốc của uy quyền của chúng ta trên kẻ thù.
Con trai đầu lòng của Nữ hoàng Elizabeth Anh quốc có ảnh hưởng lớn và uy quyền trên khắp nước Anh. Khi Nữ hoàng phái ông đi với tư cách đại diện cho bà, sự quan hệ của ông với nữ hoàng làm cho các lời của ông nói ra có đủ thẩm quyền.

Tại sao?
Không phải chỉ vì ông ta nói: “Tôi nhơn danh Nữ hoàng Elizabeth mà đến đây”. Uy quyền của ông có được là kết quả của mối liên hệ của ông (hoàng thái tử sẽ nối ngôi) không phải chỉ bằng lời ông nói.
Nếu tôi đứng giữa triều đình Anh quốc mà nói rằng “Nhơn danh Nữ hoàng Elizabeth mà nói với quý vị” tôi sẽ bị khinh bỉ và nhạo báng. Tại sao? Bởi vì tôi không có quyền nói đến danh của bà. Tôi không có mối liên hệ nào với bà cả.

Cũng cùng lý do như vậy, những lời chúng ta nói với ma quỷ chỉ có sức mạnh khi nào chúng ta có mối quan hệ hợp pháp với Chúa Jesus, là Đấng đắc thắng tất cả các quyền lực của sự chết và âm phủ. Thậm chí ma quỷ cũng biết chúng ta có mối liên hệ với Chúa Jesus hay không nữa.
Có một câu chuyện đầy kịch tính trong Sách Công vụ làm vững chắc và hỗ trợ quan điểm nầy. Sứ đồ Phaolô rất thành công trong việc giải cứu những người bị quỷ ám.

a. Bảy con trai của Sêva.
Một người Do Thái tên là Sêva (Sceva) có bảy người con trai. Chúng quyết định thử “phương pháp” đuổi quỷ của Phaolô nên cũng nhơn Danh Chúa Jesus. Khi gặp một người bị quỷ ám, chúng nói rằng: “Nhơn Danh Chúa Jesus, Đấng mà Phaolô đã giảng, ta truyền lệnh cho ngươi ra khỏi người nầy”.

Tà linh trả lời rằng: “Ta biết Chúa Jesus và ta cũng biết Phaolô, nhưng các ngươi là ai? ”Ma quỷ nổi giận vì những lời công bố giả Danh Chúa Jesus của những đứa con trai không có mối quan hệ với Chúa Jesus này.

Đoạn ma quỷ tăng thêm sức lực cho người bị quỷ ám để tấn công bảy người con trai nầy, đánh chúng tàn bạo và đẩy ra khỏi nhà trần truồng, mình mẩy bê bết máu (Cong  19:13-16).
Bảy người con trai nầy “dùng đúng chữ” nhưng chúng không có “mối quan hệ đúng đắn” với Chúa Jesus. Tên của chúng không được ghi trên thiên đàng.

2. Tên Được Ghi Trên Thiên Đàng
Thật là lý thú khi nhận thấy rằng danh của Chúa Jesus và Phao Lô được ma quỷ biết đến. Dường như Đức Chúa Trời có bản thông báo trên thiên đàng. Trên tấm bảng đó có dán tên của tất cả những ai là con cái của Ngài. Ma quỷ cũng có quyền kiểm tra danh sách này. Chúng biết ai có tên trên đó và ai thì không.

Nếu tên của chúng ta có ở trên đó, và chúng ta đang bước đi trong đức tin và sự vâng lời, chúng ta sẽ có uy quyền và sức mạnh để chống trả ma quỷ và làm cho chúng phải lánh xa chúng ta.
Nếu tên của chúng ta được chép trên thiên đàng, thì trong địa ngục sẽ không thấy tên của chúng ta!

Phải, tên của những người công bình được ghi trên thiên đàng. Nhưng tên của người gian ác cũng được ghi lại ở một nơi nào đó:
“Hỡi Đức Giê-hô-va, là Đấng hy vọng của dân Israel, những kẻ nào bỏ Ngài đều bị xấu hổ. Những kẻ lìa bỏ Ngài sẽ được ghi trên đất. Vì họ đã bỏ Giê-hô-va là Suối nước hằng sống ”(Gie  17:13).

Tên của chúng ta sẽ được ghi lại nơi nầy hay nơi khác. Có thể được ghi trên đất mà thiên đàng không hề biết. Giống như viết trên cát, cuộc đời của chúng ta sẽ như là một kỷ niệm ngắn ngủi và sớm tàn lụi với thời gian. Quyền lực và địa vị thế gian chỉ là khoảnh khắc nếu đem so với cõi đời đời.

Là Cơ Đốc Nhân chúng ta vui mừng vì tên chúng ta được ghi trong Sách Sự sống của Chiên Con. Chúng ta là một phần của mục đích đời đời của Đức Chúa Trời, và Ngài đã ban cho chúng ta năng quyền để rao giảng trên đất này.
Vì tên của chúng ta được viết trên thiên đàng nên chúng ta có uy quyền trên đất này. Ma quỷ biết, tin điều nầy và run rẩy. Chúng ta phải biết, tin và vui mừng!

3. Đức Tin Như Con Trẻ
“Cũng giờ đó, Chúa Jesus nức lòng bởi Đức Thánh Linh, bèn nói rằng: Lạy Cha, là Chúa của trời và đất, tôi ngợi khen Cha vì Cha đã giấu những sự nầy với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ theo cái nhìn của thế gian này nhưng lại tỏ ra cho trẻ con biết, tức là những ai có đức tin đơn sơ như con trẻ. Vâng, thưa Cha, Cha thấy điều đó là tốt lành ”(Lu 10:21).
Chúa Jesus còn phán trong một nơi khác: “Ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời giống như con trẻ, thì chẳng được vào đó ”(Mac  10:15).

Nói một cách khác, chìa khóa của sức mạnh thiên đàng và uy quyền là có đức tin đơn sơ như con trẻ. Là con cái của Vua, chúng ta có quyền cai trị ma quỷ và các tà ma của nó. Không phải vì chúng ta vĩ đại, nhưng chúng ta thuộc về Đấng vĩ đại. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời! Vì cớ đó chúng ta không thuộc về một dân sợ hãi, nhưng mà là dân của đức tin.

Đức Chúa Trời lấy làm vui thích dùng con cái của Ngài để đánh bại kẻ thù. Ngài chọn cậu bé chăn chiên nhỏ tuổi để giết tên khổng lồ Goliat. Phaolô nói với chúng ta là Đức Chúa Trời chọn những điều mà thế gian cho là nghèo, yếu đuối và dại khờ để làm hổ thẹn người giàu, kẻ mạnh sức và khôn ngoan (ICo 1:25-30).

Điều nầy có nghĩa là Đức Chúa Trời có thể đánh bại ma quỷ bằng bất cứ con cái nào của Ngài, nếu chúng ta biết mình là ai trong Đấng Christ và hành động trong uy quyền của danh Ngài. Thật vậy, Cha thiên thượng của chúng ta rất vui thích khi thấy con trai và con gái của Ngài đẩy ma quỷ về đúng chỗ của nó.

B. LỪA DỐI: VŨ KHÍ CỦA MA QUỶ

Nếu ma quỷ và tà ma đã bị tước quyền bởi sự chiến thắng của Đấng Christ trên thập tự giá, tại sao ngày hôm nay có nhiều Cơ Đốc Nhân bị đánh bại? Câu trả chỉ nằm trong một chữ là: Sự lừa dối. Ma quỷ gài bẫy hoặc lừa dối chúng ta để tin lời nói dối là thật, điều gì thật là giả, sai là đúng, và đúng là sai.

Nếu chúng ta tin lời nói dối của nó, nó có một chỗ đứng trong đời sống của chúng ta. Và sau đó nó sẽ dần dần chiếm nhiều chỗ khi chúng ta cho phép nó. Nó không có quyền hợp pháp để làm điều nầy, nhưng nó sẽ làm nếu chúng ta cho phép nó làm.
Chúa Jesus nói rằng mục đích của kẻ trộm là cướp, giết và hủy diệt (Gi 10:10). Satan là kẻ trộm. Nó tìm cách trộm cắp và hủy phá những gì không thuộc về quyền của nó.

Chúng ta có năng lực và uy quyền để chặn đứng nó bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, nó sẽ cố gắng để làm cho chúng ta nghĩ rằng chúng ta bó tay. Nó sẽ cố gắng làm ra vẻ giống như nó đang chỉ huy.
Nó muốn chúng ta suy nghĩ và có cảm tưởng là chúng ta yếu đuối, tuyệt vọng ở dưới quyền kiểm soát của nó. Nếu nó có thể lừa dối được chúng ta, thì nó biết chúng ta sẽ tháo lui trong sợ hãi và không dám chống trả nó bằng đức tin.

Nếu ma quỷ không thể lừa dối chúng ta trong việc lớn, nó sẽ cố lừa chúng ta trong các việc nhỏ. Vài năm trước đây, một người bạn của tôi gặp một người bị quỷ ám. Khi anh nhơn Danh Chúa Jesus để đuổi quỷ, nó mạnh dạn quở trách anh”. Mầy không đuổi được ta đâu, bởi vì mầy không kiêng ăn”.
Bạn sẽ làm gì nếu tà ma buộc tội bạn chưa kiêng ăn? Bạn có cảm thấy bạn chưa sẵn sàng trong trường hợp như vậy chưa?

Dĩ nhiên ma quỷ muốn bạn tôi đặt đức tin của anh trong việc kiêng ăn hơn là Đức Chúa Trời.
Lúc đầu, anh bị mất tinh thần bởi vì thực sự anh không kiêng ăn trước đó. Ma quỷ đã bẫy anh để anh thối lui, và để người bị ám ở tình trạng như cũ.

Sau đó, anh nhận ra ma quỷ đang làm gì. Vì vậy, anh mạnh dạn đáp lời: “Mầy là ma quỷ dối trá, ta không kiêng ăn nhưng Chúa Jesus đã kiêng ăn. Bây giờ trong Danh Jesus, mầy ra khỏi người nầy!” và ma quỷ liền ra lập tức.

1. Sự Buộc Tội Và Định Tội
Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta phải nhận biết các chiến thuật và mưu mẹo lừa dối của ma quỷ (IICo  2:11). Vì vậy ma quỷ đã sử dụng phương thức gì để làm suy yếu đức tin của chúng ta qua sự sợ hãi? Có hai phương thức quan trọng đó là: sự buộc tội và định tội.

Trước tiên Satan buộc tội, tức là qui trách nhiệm hoặc lên án một Cơ Đốc Nhân vì có vài lầm lỗi, thất bại và yếu đuối trong cuộc sống. Sự kết án có thể sai hoặc đúng. Dù đúng hay sai nếu chúng ta chấp nhận nó chúng ta sẽ cảm thấy có lỗi và không xứng đáng. Chúng ta sẽ bị ở dưới sự sợ đoán xét hay định tội.

a. Sự Cáo Trách Khác Với Sự Định Tội. Chúng ta cần nên phân biệt sự khác nhau giữa:
1) “Sự cáo trách” của Đức Thánh Linh
2) “Sự định tội” của Satan

Đức Thánh Linh sẽ “cáo trách” chúng ta về tội lỗi bằng cách chỉ rõ tội ra cho chúng ta. Một khi chúng ta thấy được tội lỗi, chúng ta ăn năn (từ bỏ khỏi tội lỗi). Sự ăn năn thật khiến cho chúng ta hối tiếc vì đã phạm tội chống nghịch với luật pháp và tình yêu của Cha thiên thượng.

Đoạn Thánh Linh thúc đẩy chúng ta xưng tội và nhận được sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Làm được điều nầy chúng ta được phục hồi lại sự vui mừng về sự cứu rỗi của chúng ta.
“Nếu chúng ta xưng tội của mình, thì Ngài là thành tín và công bình để tha tội cho chúng ta sạch mọi điều gian ác, tức là những ý nghĩ, lời nói và hành động sai trái ”(IGi 1:9).

“Tôi phạm tội cùng Chúa, chỉ một mình Chúa thôi… Cầu Chúa rửa tôi để tôi trắng hơn tuyết… Xin Chúa ngoảnh mặt khỏi các tội lỗi tôi, và xóa hết sự gian ác tôi… Đức Chúa Trời ôi! Xin hãy dựng trong tôi một lòng trong sạch và làm mới lại trong tôi một thần linh mạnh mẽ và ngay thẳng… Xin hãy phục hồi lại sự vui mừng về sự cứu rỗi Chúa ”(Thi  51:4, 7, 9, 10, 12).
Tuy nhiên, Satan sẽ “tố cáo và định tội” cả đối với tội lỗi lẫn sự yếu đuối của chúng ta. Đôi khi chúng ta không làm điều gì sai trái để bị kết tội.

Dĩ nhiên trong bất cứ trường hợp nào, mục tiêu của nó là làm cho chúng ta cảm thấy bị định tội và cảm thấy tuyệt vọng. Nó muốn chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã dứt bỏ chúng ta và chúng ta sẽ không còn có hy vọng về tương lai. Nếu nó không thể làm hơn được nữa, nó sẽ tìm cách để giữ chúng ta trong trạng thái bất an. Ý muốn của nó là muốn làm yếu đức tin của chúng ta đến nỗi chúng có cảm giác rằng chúng ta không đủ mạnh mẽ thuộc linh để đối mặt với chúng trong trận chiến.

Đây là điều mà sứ đồ Giăng dạy chúng ta: “Nếu lòng các ngươi không cáo trách thì chúng ta có lòng dạn dĩ tới gần Đức Chúa Trời ”(IGi 3:21). Nếu lòng chúng ta nặng nề với sự định tội, đức tin của chúng ta sẽ yếu đuối hay chúng ta sẽ không còn đức tin. Không có đức tin chúng ta sẽ không đánh trận! Đó là điều ma quỷ muốn, nó muốn một Cơ đốc nhân không biết đánh trận hay không chống trả.

b. Sự Buộc Tội Giả Dối
Cái danh “ma quỷ” có nghĩa là kẻ buộc tội hay lên án người khác cách giả dối. Có nhiều Cơ Đốc Nhân bị thất bại bởi sự buộc tội và định tội hơn bất cứ điều gì khác.

Hầu hết chúng ta đều biết Satan thường dùng những chiến thuật gì để tấn công, mặc dầu chúng ta không tỉnh táo để nhận biết ai đang đứng đằng sau những chiến thuật ấy. Thực vậy, chúng ta sẽ là nạn nhân của sự lừa dối kép nếu chúng ta không nhận ra kẻ nói dối hay lời nói dối của nó!

Thí dụ, tất cả chúng ta đều có những lúc nói chuyện với ai đó bằng những lời cay nghiệt hoặc độc địa hơn lúc bình thường. Mặc dù chúng ta nhanh chóng ăn năn và xưng tội với Đức Chúa Trời, nhưng ma quỷ vẫn kiếm cách lôi kéo chúng ta đến chỗ định tội. Nó sẽ gợi nhớ và buộc tội chúng ta liên tục vì đã không có cách cư xử giống như Chúa Jesus Christ.

Chúng ta cứ ăn năn lập đi lập lại cho cùng một tội nhưng không thể thoát được mặc cảm phạm tội. Nó làm hư hỏng đời sống cầu nguyện và cản trở việc thờ phượng của chúng ta. Nó cướp mất sự bình an và sự vui mừng đồng thời làm yếu đức tin của chúng ta.

Chúng ta sợ hãi tham gia vào trận chiến thuộc linh cho chính chúng ta hay vì cớ người khác. Satan nhanh chóng nói rằng chúng ta được nó thương xót vì chúng ta thất bại trên bước đường Cơ Đốc. Bạn có thường gặp những trường hợp như vậy không?

2. Ma Quỷ Và Những Tư Tưởng Dối Trá
Ma quỷ còn tấn công chúng ta bằng một chiến thuật khác nữa, đó là nó bắn những tư tưởng gian ác như “những phi tiêu lửa” vào tâm trí chúng ta. Thậm chí chúng có thể đến trong một dịp đặc biệt như trong lúc cầu nguyện, thờ phượng hoặc ngay cả lúc tiệc thánh.

Nếu kẻ thù có thể cám dỗ chúng ta triển khai tư tưởng vào hành động hay lời nói gian ác là nó sẽ làm ngay. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhanh chóng đánh trả lại cám dỗ đó, nó sẽ kiếm cách khác, đó là sự định tội. Nó sẽ buộc tội chúng ta là có tư tưởng gian ác và tấm lòng bất khiết. Nó sẽ bảo rằng các Cơ Đốc Nhân khác không bao giờ có những suy nghĩ như thế.

Thậm chí nó có thể đi xa hơn nữa bằng cách nói rằng chúng ta đang bị nguy hiểm vì không có Đức Chúa Trời ở cùng. Nó sẽ nhận chìm cuộc đời chúng ta càng sâu càng tốt theo điều nó có thể làm được.

Nếu chúng ta chấp nhận những lời nói dối nầy của ma quỷ, chúng ta sẽ bị bỏ lại một cách cô đơn, tuyệt vọng và vô tín. Các tên lửa của ma quỷ làm thiêu cháy đức tin bằng sự nghi ngờ và sợ hãi.

Vì thế khi đương đầu với các nan đề thuộc linh, chúng ta không còn đức tin để đến với Đức Chúa Trời hay chống trả lại ma quỷ. Thế là chúng ta nhượng bộ, chịu thua và đầu hàng. Không ngạc nhiên gì khi Phierơ khuyên chúng ta:
“Hãy tỉnh thức và cảnh giác, bởi vì kẻ nghịch anh em, là ma quỷ rình mò xung quanh như sư tử rống, tìm kiếm người nào nó có thể ăn và diệt ”(IPhi  5:8).

C. PHÒNG THỦ ĐỂ CHỐNG LẠI MA QUY

1. Ba Nguyên Tắc Căn Bản
Chúng ta giải quyết nan đề về sự định tội như thế nào? Làm cách nào chúng ta có thể đối phó với các lời nói dối và sự buộc tội của kẻ lừa đảo, tức là ma quỷ? Câu trả lời bao gồm ba lẽ thật căn bản hay là ba nguyên tắc

a. Đồng ý với kẻ nghịch cách nhanh chóng;
b. Trả lời “Vâng – Nhưng mà!”;
c. Tìm kiếm Chúa Jesus như là nơi “ẩn náu”.
2. Các Nguyên Tắc Chi Tiết

Chúng ta hãy nghiên cứu ba lẽ thật nầy một cách chi tiết. Tổng hợp cả ba nguyên tắc lại thành tuyến phòng thủ mạnh mẽ chống lại các cuộc tấn công của kẻ nghịch, là Satan.

a. Đồng Ý Ngay Với Kẻ Thù.
Chính Chúa Jesus nói: ”…nhanh chóng đồng ý với kẻ thù ngươi… ”(Mat  5:25). Ngài muốn nói đến kẻ thù tìm cách buộc tội một người nào đó trước tòa án.
“Kẻ thù nghịch” của chúng ta là ma quỷ. Bao giờ nó cũng buộc tội chúng ta không chỉ trước mặt chúng ta nhưng cũng trước ngai của Đức Chúa Trời.

Lúc đầu nghe có vẻ sai trật khi đồng ý với kẻ thù như thế. Tuy nhiên nếu sự buộc tội của nó là đúng, chúng ta sẽ không thắng bằng cách cố gắng tự vệ. Nếu chúng ta thật sự sa ngã hay thất bại trong cái nhìn của Đức Chúa Trời, thì việc phủ nhận đó chẳng ích lợi gì.

Uy quyền của chúng ta trên ma quỷ không dựa vào sự thánh khiết hay việc làm lương thiện của chúng ta. Đôi khi chúng ta có phạm tội và đánh mất đi mục đích thánh khiết của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta trong Đấng Christ.

Chúa Jesus không nói rằng phải tranh cãi với ma quỷ để bảo vệ cho chúng ta. Ngài nói rằng hãy đồng ý với nó một cách nhanh chóng. Ngài muốn nói gì, điều nầy vận hành ra sao? Chúng ta hãy xem một thí dụ có thể xẩy ra như sau:

b. “Vâng – Nhưng mà ”.
Ma quỷ vừa mới buộc tội các bạn vì có tư tưởng gian ác và đen tối. Bạn trả lời bằng cách nói rằng: “VÂNG, yêu ma, ngươi đúng, và ta sai, NHƯNG…”. Bây giờ đến câu trả lời sẽ làm cho ma quỷ hoàn toàn thất bại “VÂNG, ngươi nói đúng, NHƯNG huyết của Chúa Jesus đã rửa sạch mọi tội lỗi của ta”.

Bạn không thể đứng vững trên sự công bình riêng của mình bằng cách chối bỏ sự thất bại của bạn. Bạn biết bạn đã thất bại và ma quỷ cũng biết vậy. Nếu bạn tranh cãi với nó về một điểm nào đó tức là bạn đã thất bại trước khi bắt đầu. Không! Nền tảng đức tin của chúng ta không phải là điều thiện mà là chúng ta mặc lấy sự công bình của Đấng Christ.

c. Đến Với Chúa Jesus.
Rồi chúng ta làm gì nữa? Khi kẻ thù tìm cách đẩy lùi chúng ta bằng những phát đại bác buộc tội và định tội? Chúng ta nhanh chóng đồng ý với nó và lập tức đến với Chúa Jesus như là nơi trú ẩn, Ngài là đồn lũy an toàn cho chúng ta.

Khi chúng ta cố gắng đương đầu với kẻ thù bằng nguyên lý thánh khiết hay công bình của chúng ta, chúng ta đang bị đưa ra xa nơi ẩn nấp trong Đấng Christ. Giây phút chúng ta làm điều đó, chúng ta sẽ bị đại bại lập tức.
Ngoài Chúa Jesus chúng ta không có sự phòng thủ nào cả. Tuy nhiên trong Jesus Christ chúng ta chẳng những được an toàn và bảo đảm mà còn chắc chắn chiến thắng nữa.

1) Không Có Sự Định Tội Trong Đấng Christ.
Vâng, sự buộc tội là loại vũ khí lợi hại nhất trong tay Satan. Nó rất lanh lợi trong việc sử dụng loại vũ khí nầy. Nó có thể đến với chúng ta như là một “thiên sứ sáng láng” (IICo  11:14) để lừa dối chúng ta bằng cách để cho chúng ta nghĩ rằng sự buộc tội đến từ Đức Chúa Trời.

Như chúng ta đã nói ở trên khi Đức Chúa Trời cáo trách tội lỗi chúng ta. Tuy nhiên mục đích của Ngài là đưa chúng ta đến sự ăn năn và sự tha thứ. Sau khi chúng ta đã ăn năn và được phục hồi (nếu chúng ta phạm tội nghịch cùng người khác), thì bất cứ cảm tưởng định tội nào còn đọng lại trong tâm trí chúng ta đều không đến từ Đức Chúa Trời, mà là những sự định tội của ma quỷ.

Đức Chúa Trời sẽ không kết tội chúng ta khi chúng ta phạm tội hay thất bại, nếu chúng ta ăn năn và xưng tội với Chúa Jesus (IGi 1:9).
Ngài sẽ quở trách cách mạnh mẽ và sửa trị đời sống của chúng ta luôn luôn bằng tình yêu thương. Sự sửa dạy của Ngài sẽ không bao giờ có một chút gì là loại bỏ. Sửa dạy chúng ta, VÂNG. Loại bỏ chúng ta, KHÔNG! Chúng ta luôn luôn được chấp nhận trong sự công bình của Đấng Christ.

“Ai dám kiện cáo chúng ta là kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ư?Không! Ngài là Đấng đã tha thứ chúng ta và ban cho ta quyền đứng với Ngài.
“Ai lên án chúng ta? Đấng Christ ư?Không! Ngài là người chân thật, chết vì chúng ta, và sống lại ngồi bên tay hữu Đức Chúa Trời, Ngài đang cầu nguyện thế cho chúng ta.
“Cho nên hiện nay không có sự đoán phạt nào cho những ai trong Đức Chúa Jesus Christ ”(Ro 8:33, 34; 8:1).

Satan là nguồn gốc của sự kết tội. Nó sẽ tìm kiếm điểm yếu trong đời sống chúng ta và đem điều đó ra trước mặt chúng ta hoài. Nó sẽ dùng khuyết điểm đó đánh vào lòng chúng ta, khiến chúng ta mang mặc cảm tội lỗi, sợ hãi, nghi ngờ và tuyệt vọng.

Qua lời nói dối ma quỷ tìm cách kéo chúng ta ra khỏi nơi ẩn nấp trong Đấng Christ, tức là sự công bình của chúng ta trong Ngài. Nếu ma quỷ thành công, nó biết chúng ta sẽ không chống trả lại nó bằng đức tin.
Đây là lý do chúng ta phải biết những gì đã được dạy dỗ ở trên. Nếu không chúng ta sẽ không phải là những Cơ Đốc Nhân hạnh phúc và đắc thắng.

2) Những Người Công Bình Trong Đấng Christ.
Qua sự chết của Đấng Christ trên thập tự giá chúng ta đã được cứu ra khỏi tội lỗi và án phạt của tội lỗi. Chúng ta đứng trước Đức Chúa Trời CÁCH CÔNG BÌNH (có nghĩa là công bình như chưa từng phạm tội).

Hơn thế nữa, chúng ta cũng được “thánh khiết”, được làm nên thánh và công chính trong Đấng Christ. Khi Đức Chúa Trời nhìn xem chúng ta, Ngài sẽ không nhìn thấy tội lỗi, yếu đuối hay thất bại của chúng ta nhưng mà là sự công bình của Con Ngài. Chúng ta được thừa nhận trong Ngài và được ban cho sự tốt lành của đời sống Ngài!

trong Đấng Christ chúng ta không chỉ đứng trước mặt Đức Chúa Trời một cách dạn dĩ, mà còn đối diện với ma quỷ không hề sợ sệt. Vị trí công bình của chúng ta trong Đấng Christ là nền tảng cho sự chiến thắng ma quỷ.

3. Phòng Thủ Ba Mặt
Satan biết điều nầy, nhưng nó không muốn cho chúng ta biết hay sống trong sức mạnh đó. Vì như vậy, đối với nó có nghĩa là bị đánh bại.
Vì vậy, nó tìm cách hủy diệt đức tin và ý chí chống trả của chúng ta, bằng cách sử dụng chiếc búa tạ định tội. Không ngạc nhiên gì khi Phaolô nói với chúng ta rằng: “Chúng ta không phải là không biết các chiến thuật và mưu chước của nó ”(IICo  2:11).

Vì vậy chúng ta thấy rằng sự phòng thủ chống lại sự định tội của ma quỷ có ba mặt:

a. Chúng ta đồng ý với kẻ nghịch, nhưng
b. công bố sự công bình chúng ta có trong Đấng Christ, và
c. đến với Chúa Jesus như là nơi ẩn náu. Bây giờ chúng ta sẵn sàng tấn tới trong sự đắc thắng.

4. Gươm Của Đức Thánh Linh
Chúa Jesus là kiểu mẫu cho đời sống đắc thắng. Sự chiến thắng của Ngài trên ma quỷ và các thế lực tà ma có được là nhờ sự sử dụng Lời của Đức Chúa Trời. Trong thời gian cám dỗ và thử thách trong đồng vắng, Chúa Jesus đã bác bỏ và đánh bại ma quỷ bằng Lời Kinh Thánh. Ngài trả lời mọi sự cám dỗ bằng “Có lời chép rằng”.

Chữ “bác bỏ” có nghĩa là chứng minh lời nói của một người nào đó là sai trật bằng cách nói lẽ thật. Chúa Jesus đã bác bỏ lời của ma quỷ bằng cách nói Lời của Đức Chúa Trời. Ngài đã thắng ma quỷ bằng Lời, và chúng ta cũng thắng nữa.

D. NHỮNG NGƯỜI THẮNG TRẬN LÀ CHIẾN THẮNG

Việc đuổi ma quỷ sau cùng được mô tả trong Sách Khải huyền. Vai trò của chúng ta là người thắng cuộc cũng được giải thích. Nguyên lý hai mặt cho sự đắc thắng ma quỉ quả là một điều thú vị:

“Tôi nghe trên trời có tiếng la lớn: Đây là lần sau cùng! Sự cứu rỗi và quyền phép của Đức Chúa Trời, sự cai trị và uy quyền của Đấng Christ đã đến. “Kẻ kiện cáo anh em chúng ta.
Kẻ kiện cáo anh em cả ngày lẫn đêm trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta nay đã bị quăng xuống rồi.
“Và anh em chúng ta đã thắng nó bởi huyết Chiên Con và lời làm chứng, tức là lời sự thật… của mình ”(Kh 2:10-11).

1. Hai Chìa Khóa Để Chiến Thắng
Có hai chìa khóa để làm người thắng trận là:

a. Huyết Chiên Con. Tẩy sạch tội lỗi để chúng ta được Đức Chúa Trời chấp nhận (là công bình như chưa bao giờ phạm tội)

b. Lời Làm Chứng Của Anh Em là lời do anh em nói ra thống nhất với những gì Đức Chúa Trời đã phán trong Kinh Thánh.

2. Sử Dụng Chìa Khóa
a. Bởi Huyết Chiên Con.
Làm thế nào để chúng ta thắng trận nhờ “Huyết chiên con?”. Tôi tin chắc bạn hiểu chữ “Chiên Con” được dùng trong Kinh Thánh để chỉ Chúa Jesus.
Bạn có nhớ khi Giăng Baptít trông thấy Chúa Jesus đến chịu phép báp-têm, ông nói:
“Kìa, CHIÊN CON CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI là Đấng gánh hết tội lỗi của thế gian ”(Gi 1:29, 36).

Khi các môn đồ của Giăng nghe Chúa Jesus được xem như là “Chiên con của Đức Chúa Trời” họ lìa khỏi Giăng mà theo Ngài.
Là người Israel, họ hiểu rất rõ ý nghĩa của điều này. Người dân Israel có kinh nghiệm về sự tha thứ và chuộc tội qua các phương thức sau. (Chuộc tội, tiếng Anh là atonement. Chiết tự ra như sau, At-one-ment có nghĩa là được hiệp một: at one với Đức Chúa Trời).

Đức Chúa Trời đã truyền lệnh rằng một chiên con phải được đem đến như là của lễ chuộc tội đặt trên bàn thờ bằng đồng trong đền thờ. Sau đó kẻ phạm tội đặt hai tay lên đầu chiên con được đặt trên bàn thờ và xưng tội mình ra. Qua tiến trình này, tội lỗi của người xưng tội sẽ được chuyển sang cho chiên con.

Bởi vì án phạt của tội lỗi là sự chết, nên sau đó chiên con phải chết trên bàn thờ. Chiên con không chết vì nó phạm tội, chiên con bị giết thay cho người phạm tội (kẻ đáng bị chết). Chiên con trở thành của lễ thay thế cho người phạm tội, chết thế cho họ.

1) Chúa Jesus Đổ Huyết Vì Chúng Ta.
Điều nầy minh họa điều Chúa Jesus đã làm trên thập tự giá cho bạn và tôi. Chúng ta là kẻ đáng phải chết vì cớ tội lỗi của chúng ta. Nhưng Chúa Jesus (Chiên con) đã chết thế cho chúng ta. Đáng lẽ tôi phải bị treo trên cây gỗ, nhưng Chúa Jesus đã thế chỗ cho tôi (và cả bạn nữa). Vì thế tôi có thể được “hiệp một” với Đức Chúa Trời. Tôi được tha thứ và vui mừng đứng trước Đức Chúa Trời “công bình như chưa bao giờ phạm tội”.

Tội của chúng ta được “tha thứ và quên đi” bởi Chúa Jesus đã đổ huyết của Ngài trên thập tự vì cớ chúng ta (như Chiên con). Vì thế, ma quỷ rất ghét huyết của Chúa Jesus.

2) Huyết Của Chúa Jesus Có Quyền Năng Để Chống Lại Kẻ Thù.
Thập tự và huyết của Jesus đã đổ ra vì cớ chúng ta đã đánh bại ma quỷ và tà ma, vì thế chúng ghét huyết của Chúa Jesus.
Lần đầu tiên tôi đuổi quỷ vào năm 1948. Tôi là một Cơ Đốc Nhân trẻ có đầy nhiệt huyết hơn là tri thức và sự khôn ngoan. Khi đang cố gắng đuổi tà linh ra khỏi người bị quỷ ám, tôi đang làm điều gì đó vượt quá sự tăng trưởng và kinh nghiệm thuộc linh của mình.

Tuy nhiên, trong sự nỗ lực, tôi đã học được bài học nhớ đời. Khi tôi ra lệnh cho tà ma ra khỏi người bị ám, nó la lên “Huyết của Chúa Jesus là huyết heo!”. Ma quỷ lập đi lập lại sự phạm thượng một cách kinh khủng. Điều đó làm tôi ớn lạnh cả xương sống.
Từ đây, tôi nhận ra sức mạnh của huyết Jesus chống lại ý đồ và công cụ của Satan và đồng bọn của nó như thế nào.

“Huyết của Chiên Con” đã giữ Satan (Kẻ hủy diệt) không được vào nhà dân Israel trong đêm Lễ Vượt qua trong xứ Êdiptô. (xem chương 1 của phần này).
Huyết của các chiên chuộc tội trong Cựu ước ngăn không cho Satan hãm hại những tín đồ công bình. Trong sự chết, những người được “cứu nhờ huyết” vào Barađi, tức là khỏi tầm tay và sự hãm hại của Satan (Xem Lu 16:19-26).

Huyết đã vô hiệu kế hoạch của Satan qua nhiều thế kỷ. Cũng không ngạc nhiên gì khi các tác giả Tân ước nói về huyết của Chúa Jesus cách mạnh mẽ.
”…anh em đã được chuộc… bằng huyết báu của Đấng Christ… Ngài (Jesus) yêu chúng ta, và tẩy sạch tội lỗi của chúng ta bằng chính huyết của Ngài… Ngài đã dùng huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc mọi chi phái, mọi ngôn ngữ, mọi dân tộc, mọi nước ”(IPhi  1:18, 19; Kh 1:5; 5:9).

3) Xưng Nhận Huyết.
Một người bạn thân của tôi tên là David, anh kể cho tôi nghe về câu chuyện của cha anh. Cha của anh là một người Anh giáo, ông là một người tin Chúa tốt đầy dẫy Thánh Linh và trở thành một nhà truyền đạo Ngũ tuần ở Anh quốc.
Ông có những cách rất buồn cười, một trong những cách đó là ông hay đi lòng vòng, miệng thì lẩm nhẩm câu “Ở dưới huyết, Lạy Chúa! Ở dưới huyết!”

Một ngày kia David hỏi cha anh “Tại sao Ba làm như vậy hả Ba?” Ông lớn tiếng trả lời, “À, con có biết điều gì khác tốt hơn cho một người già để thì thầm không”?
David không trả lời, nhưng trong trí anh nghĩ “Không! con nghĩ không ra! Ba à! con không nghĩ ra lời nào tốt hơn lời ấy để có thể bao phủ mọi sự việc chung quanh con.” Thế rồi David quyết định thực hiện thói quen là thường xuyên đi lòng vòng thì thầm giống như vậy. Còn bạn thì sao? Bạn thì thầm gì?

“Và anh em chúng ta đã thắng nó bởi huyết Chiên con và lời làm chứng, tức là lời nói thật… của mình ”(12:11).
Khi bạn chống kẻ thù bằng lời cầu nguyện, hãy nói những lời sau: “Hỡi các thế lực tối tăm, ta xưng nhận huyết của Chúa Jesus để chống lại ngươi. Nhơn Danh Chúa Jesus Christ, ta ra lệnh cho ngươi phải ra khỏi người nầy. Huyết của Chúa Jesus đã mua chuộc sự tự do của người này, và ta truyền lệnh cho ngươi bước ra, chấm dứt sự kềm kẹp của ngươi trên đời sống của người nầy ngay bây giờ”.

Loại cầu nguyện và công bố đức tin nầy sẽ làm cho ma quỷ run sợ và trốn chạy. Hãy sử dụng huyết của Chúa Jesus trong sự cầu nguyện. Đó là một vũ khí thuộc linh mạnh mẽ.

b. Bởi Lời Làm Chứng
1) Sự Cứu Rỗi Của Chúng Ta. Lời nói của chúng ta qua sự làm chứng hoặc công bố luôn luôn mang một sức mạnh nào đó. Chúng ta biết phần của con người trong sự cứu rỗi phải:

a. Tin trong lòng và
b. Miệng nói ra
“Nếu miệng ngươi xưng Jesus là Chúa, và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu ”(Ro 10:9).

Khi chúng ta tin và xưng rằng Chúa Jesus đã chết, huyết của Ngài đổ ra vì cớ tội lỗi chúng ta, và xưng rằng Đức Chúa Trời khiến cho Ngài sống lại từ kẻ chết, chúng ta được cứu và bước vào đời sống Cơ đốc đắc thắng.

2) Sự xưng nhận của chúng ta.
Có một cách để bước vào đời sống đắc thắng của Đấng Christ, nhưng bằng cách nào chúng ta tiếp tục bước đi trong sự đắc thắng Satan? Chỉ có một cách duy nhất để chúng ta đắc thắng và tiếp tục bước đi trong đắc thắng, đó là bằng cách xưng nhận bằng môi miệng.

Nhiều người trong chúng ta xem xét nan đề, các tư tưởng bằng sự nghi ngờ sợ sệt và thất vọng. Chúng ta phải chống cự lại kẻ thù bằng cách nói ra lời của đức tin, hy vọng và yêu thương. Chữ “xưng nhận” (confession) có nghĩa là “nói y như” hay là “nhất trí với”.

Khi chúng ta xưng tội, tức là chúng ta nhất trí với Đức Chúa Trời rằng những công việc ấy là sai trật. Tội lỗi làm thương tổn chúng ta và làm buồn lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta không phủ nhận hay bào chữa cho các tội lỗi của chúng ta, nhưng chúng ta nói về tội lỗi y theo cái nhìn của Đức Chúa Trời về những tội đó. Đó là phần tiêu cực và buồn rầu của chúng ta trong sự xưng tội.

Chúng ta không chỉ xưng tội mà chúng ta cũng xưng ra những Lời của Đức Chúa Trời nói trong Kinh Thánh về sự cứu rỗi, sự chu cấp tài chánh, sự chữa lành và phước hạnh.

Khi chúng ta đau yếu, chúng ta xưng:
“Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, Đấng chữa lành cho ngươi… ”
”..Ngài chữa lành tất cả bệnh hoạn của tôi… ”
“Bởi những lằn roi của Ngài, tôi được lành bệnh… ”(Xu 15:26; Thi 103:3; Es 53:5).
Đây là phần tích cực hay vui mừng của sự xưng tội của chúng ta.

3. Chiến Thắng Trước Tòa Án Thiên Đàng
Kinh Thánh nói rằng Chúa Jesus là “Thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta tin theo (xưng ra)” (He 3:1). Điều đó có nghĩa là Ngài hành động theo điều gì chúng ta nói để tăng cường sự chiến thắng cho chúng ta ”…vì Ngài sống để cầu thay cho chúng ta ” (He 7:25).

Đây là phương diện hợp pháp trong sự cứu rỗi của chúng ta có liên quan đến sự xưng tội của chúng ta. Chúa Jesus là luật sư của chúng ta. Sự thành công của Ngài tùy thuộc phần lớn vào lời tuyên xưng của chúng ta (điều chúng ta nói).

Satan thường đến thiên đàng để kiện cáo anh em (xem Giop  1:1-2:13; Kh 12:10). Khi Satan làm như vậy, Chúa Jesus sẽ trả lời như thế nào để bác bỏ lời buộc tội của nó? Bởi lời làm chứng của chúng ta, tức là những gì chúng ta nói.

a. Ba điều được nói.
Một nhà truyền giáo nổi tiếng người Mỹ giải thích theo cách nầy. Khi ma quỷ tố giác bạn trước Đức Chúa Trời, có ba điều để nói:

1) Ma quỷ nói điều gì?
2) Kinh Thánh nói gì?
3) Bạn nói gì?

Nếu bạn nhất trí với Lời của Đức Chúa Trời, và nói điều gì Lời Đức Chúa Trời nói, Chúa Jesus sẽ sử dụng lời làm chứng của bạn để bác bỏ lời sự kiện cáo của ma quỷ.

b. Bốn vai trò được thực hiện.
Hãy nhìn vào hình ảnh của tòa án thiên đàng. Đức Chúa Trời đang ngồi ghế chánh án. Có bốn vai trò khác nhau có thể được thấy trong cảnh nầy.

1) Có một “Quan Án” Đấng quyết định ai sai và hình phạt sẽ như thế nào?.
2) “kẻ kiện cáo” kẻ cố chứng minh bị cáo là có tội và phải bị kết tội.
3) “bị cáo” là người bị buộc tội và cần ai đó bào chữa cho mình khỏi bị kết án.
4) “người bào chữa” Là người sẽ tìm kiếm chứng cớ để chứng minh cho thân chủ của mình vô tội.

c. Ai là người tham dự? Ai thủ diễn các vai khác nhau trong tòa án thiên đàng.

1) Quan án là chính Đức Chúa Trời. Đấng vừa khôn ngoan vừa công bình.
2) Kẻ kiện cáo là ma quỷ, cũng chính là kẻ kiện cáo anh em.
3) Người bào chữa là Jesus Christ, luật sư của chúng ta và là Đấng cầu thay (IGi 2:1).
4) Bị cáo là Cơ Đốc Nhân (bạn và tôi) người đang chịu sự buộc tội của ma quỷ.

d. Phiên Tòa.
Kẻ kiện cáo nói trước, nhấn mạnh đến hình phạt chống lại chúng ta trước quan án. Lời buộc tội của nó có cái đúng và có cái sai. Vụ kiện của nó hết sức thuyết phục đến nỗi chúng ta có thể cảm thấy bối rối và sợ hãi. Nếu chúng ta phạm tội, chúng ta sẽ đứng yên lặng cúi đầu và không nói gì. Hay tệ hơn nữa, chúng ta có thể cố gắng bảo vệ mình và ngay cả chối bỏ lời buộc tội. Việc nầy có thể đưa đến thất bại cho chúng ta, vì Đấng Bảo vệ chúng ta phải trình bày vụ việc trên nền tảng lời xưng nhận của chúng ta.

Chúa Jesus nói thẳng thắn những lời đầy quyền năng “những lời ngươi nói sẽ được thành vậy ”(Mac  11:23).
Đồng ý với kẻ thù, tức là kẻ kiện cáo rằng chúng ta sai thì điều đó sẽ khôn ngoan biết bao. Nhưng đồng thời công bố rằng án phạt cho hành động sai trái của chúng ta đã được Đấng biện hộ của chúng ta dùng chính huyết Ngài để trả rồi.

Đoạn chúng ta giao cho Chúa Jesus bảo vệ chúng ta. Bởi sự chết trên thập tự giá, Ngài sẽ lấy lời xưng tội, và sự cứu rỗi của chúng ta mà biện hộ trước Cha Ngài, là Quan án của chúng ta.

Trên nền tảng thập tự và sự đổ huyết của Ngài, sự công bình đã được thỏa mãn. Quan án công bố chúng ta được khoan hồng khỏi bị trừng phạt. Kẻ kiện cáo bị thất bại. Nó không có chứng cớ nào khác để buộc tội. Huyết Chiên Con và lời chứng của chúng ta thắng ma quỷ!
Hơn thế nữa, một khi chúng ta được trong sạch đối với các kiện cáo của ma quỷ, chúng ta sẽ buộc tội nó vì nó dùng lời nói dối suýt làm chúng ta thất bại.

Bằng cách xưng nhận sự thật, chúng ta không những được tự do, trái lại ma quỷ có thể bị giam cầm (trong địa ngục) theo như kế hoạch nó dành cho chúng ta.

E. ÔN LẠI CÁC NGUYÊN TẮC

Chúng ta đã nối năm nguyên tắc căn bản lại với nhau trong bài học nầy nói về đời sống Cơ Đốc đắc thắng. Vì thật là ích lợi cho việc ôn tập của chúng ta.

1. Từ chối sự định tội – chấp nhận sự cáo trách.
2. Nhanh chóng đồng ý với kẻ nghịch.
3. Tìm đến Chúa Jesus như là nơi ẩn náu của các bạn.
4. Sử dụng gươm Thánh Linh – Lời của Đức Chúa Trời.
5. Đưa ra lời xưng nhận đức tin tốt để Chúa Jesus dựa vào đó bảo vệ cho chúng ta.

Nguyện xin các lẽ thật nầy được đặt trong lòng và tâm trí các anh em. Với những lẽ thật này chắc chắn chúng ta sẽ là những người chiến thắng. Và sẽ là sự che chở chắc chắn mạnh mẽ chống lại những sự tấn công của ma quỷ. Nó sẽ không còn sử dụng các vũ khí kiện cáo và buộc tội để làm suy yếu đức tin và sự cầu nguyện của chúng ta.
Chúng ta đứng thẳng, nói lớn, giải cứu chúng ta và anh em khác bằng Lời chắc chắn của Đức Chúa Trời.Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.