74 Cây Gậy Của Người Chăn Bầy – Lễ Thổi Kèn

655

CÂY GẬY CỦA NGƯỜI CHĂN BẦY

PHẦN C10: BẢY KỲ LỄ CỦA CHÚA
Bài viết của Ralph Mahoney

Chương 6
LỄ THỔI KÈN

Giới thiệu

”…Khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài… ”(Ga 4:4)”…đến ngày Lễ Ngũ Tuần ”(Cong 2:1).
Hai câu Kinh thánh trên đã chứng minh lẽ thật này. Đức Chúa Trời có những ngày đặc biệt trên trang lịch Thiên Thượng của Ngài. Có những lời tiên tri đang chờ đợi được ứng nghiệm trong hàng ngàn năm nay. Chúng không thể xảy ra cho đến khi chúng được ấn định xảy ra trên lịch của Đức Chúa Trời.

Cho đến nay chúng ta đã giải quyết xong những kỳ lễ đã được ứng nghiệm về mặt tiên tri rồi. Những lễ còn lại đã không xảy ra trong kỷ nguyên Hội thánh đầu tiên, chúng cũng không thể xảy ra CHO ĐẾN CHỪNG THỜI GIAN ẤN ĐỊNH CHO CHÚNG ĐƯỢC TRỌN. Nhưng thời gian chúng ta đang sống đây có lẽ chính là kỳ mà Ngài chọn lựa.
Với vài lời sau đây, chúng ta hãy ghi khắc thêm hiểu biết về Lễ Thổi Kèn.

“Hãy truyền cho dân Ysơraên rằng: ngày mồng một tháng bảy, sẽ có cho các ngươi một ngày nghỉ, một ngày lễ kỷ niệm lấy tiếng kèn thổi mà rao truyền, tức là một sự nhóm hiệp thánh vậy. Chớ làm một công việc xác thịt nào; phải dâng các của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va ”(Le 23:24-25).

A. KHÍA CẠNH QUÁ KHỨ VÀ KHÍA CẠNH TIÊN TRI.

Lễ Thổi Kèn đánh dấu sự bắt đầu của mùa lễ lớn thứ ba được dân Ysơraên tuân thủ, xảy ra vào thời điểm mùa gặt thứ ba, cuối cùng và lớn nhất trong cả mùa gặt.

1. Lễ “Mùa Màng”.
Bạn còn nhớ không trước đó có một mùa gặt đầu mùa nho nhỏ, rồi đến mùa gặt lớn hơn vào tiết xuân vào Lễ Ngũ Tuần, nhưng mùa gặt lớn nhất lại đến vào cuối hè, và được gọi là“Lễ Mùa Màng ”.“Ngươi hãy giữ lễ… cuối năm giữ lễ mùa màng ”(Xu 34:22).

Điều này có một ý nghĩa lớn lao cho những người trong vòng chúng ta đang làm công việc Chúa. Chúa Giêxu bảo chúng ta: ”…mùa gặt là ngày tận thế… ” (Mat 13:39). Cho nên chúng ta có thể mong đợi có nhiều người hơn sẽ đáp ứng với Tin lành vào thời điểm có Lễ Thổi Kèn hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử thế giới. Tôi tin rằng hiện nay chúng ta đang bước vào thời điểm này.

2. Từ Tháng Năm Đến Tháng Mười.
Có một khoảng thời gian dài giữa Lễ Ngũ Tuần và Lễ Thổi Kèn. Về mặt tiên tri, điều này rất quan trọng. Trong Tân Ước không ghi lại sự ứng nghiệm của Lễ Thổi Kèn.
Tuy nhiên, nếu Đức Chúa Trời đã làm ứng nghiệm Lễ Vượt Qua, Lễ Bánh Không Men, Lễ Đầu Mùa và Lễ Ngũ Tuần thì Ngài chắc sẽ làm ứng nghiệm các lễ còn lại. Câu hỏi là KHI NÀO?

Khoảng cách giữa Lễ Ngũ Tuần và Lễ Thổi Kèn há không gợi ý điều gì sao? Y như Lễ Ngũ Tuần đã được giữ vào mùa gặt tiết xuân thể nào thì Lễ Thổi Kèn vào nhiều tháng sau đó, vào lúc mùa gặt chót cũng được tuân giữ giống như vậy, Đức Chúa Trời đã khởi sự một điều gì đó vào Lễ Ngũ Tuần thì Ngài sẽ hoàn tất trong những ngày cuối cùng, vào thời điểm Chúa Giêxu tái lâm.

Về ngày Lễ Ngũ Tuần, Phierơ nói rằng: “Ấy là bắt đầu cho điều mà Đấng tiên tri Giôên đã nói tiên tri ”(Cong 2:16). Điều mà Hội thánh đầu tiên đã trải qua chính là sự bắt đầu, và điều cuối cùng sẽ được tìm thấy trong thời đại của chúng ta.

3. Các Tiếng Kèn Lúc Ngài Trở Lại.
Điều gì sẽ kèm theo sự tái lâm của Chúa Giêxu? ”…Họ sẽ thấy Con Người lấy đại quyền, đại vinh ngự trên mây trời mà xuống. Ngài sẽ sai thiên sứ (sứ giả) mình dùng tiếng kèn rất lớn… ” (Mat 24:30-31).

“Này, sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: chúng ta sẽ không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa ”( ICo 15:51, 52).
“Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết ”(ITe 4:16).
Tất cả những câu gợi ý cho ta thấy rằng Lễ Thổi Kèn có nhiều liên quan đến các sự kiện ở cuối thời đại của Hội thánh, tức là ngày và giờ mà hiện nay chúng ta đang sống.

B. TIẾNG KÈN THỨ BẢY

“Hãy truyền cho dân Ysơraên rằng: ngày mồng một tháng bảy sẽ có cho các ngươi một ngày nghỉ, một lễ kỷ niệm, lấy tiếng kèn thổi mà rao truyền tức là một sự nhóm hiệp thánh vậy ”(Le 23:24).

1. Thời Gian Nghỉ.
Đặc điểm của Lễ Thổi Kèn là có MỘT THỜI GIAN NGHỈ. Chúa Giêxu dạy rằng từ khi Ađam và Êva sa vào tội lỗi thì Đức Chúa Trời đã không hề nghỉ ngơi. Ngài phải làm việc để cứu chuộc con người.
Môise đã tìm cách đưa dân Ysơraên do chính ông lãnh đạo ra khỏi Ai Cập, băng qua sông Giôđanh để vào đất hứa là nơi an nghỉ.
Tuy nhiên He 4:8, 9 nói rằng sự an nghỉ chưa hề đến trong thời của Môise hoặc Giôsuê. Thực tế thì… vì cớ dân Ysơraên không thể giữ lấy lời hứa, nên lời hứa ấy còn tồn lại cho chúng ta đến ngày hôm nay.

“Vậy thì còn lại một ngày yên nghỉ cho dân của Đức Chúa Trời. Vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy ”.
“Vậy chúng ta hãy gắng sức vào sự yên nghỉ đó, hầu cho không có một người nào trong chúng ta theo gương kẻ chẳng tin mà vấp ngã ”(He 4:9-11).
Câu Kinh thánh Tân Ước này giải bày rằng ngày Sabát nghỉ ngơi, sự yên nghỉ của Lễ Thổi Kèn, vẫn còn được xảy ra.

Nói cách khác, trong thời Tân Ước, điều ấy vẫn chưa được ứng nghiệm. Thời đại của Hội thánh tính đến nay đã được 2000 năm rồi. Tôi tin rằng chúng ta đang gần với tiếng kèn thổi.

Công việc của Đức Chúa Trời phải được phát triển trong thời đại của chúng ta bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, chứ không phải bởi nỗ lực và công việc của con người. Mấy năm trước một thánh đồ trưởng lão đã bảo tôi rằng: “Khi chúng ta nỗ lực và ra sức làm việc bằng sức mạnh và năng lực của mình để mọi việc xảy ra thì ĐỨC CHÚA TRỜI NGHỈ NGƠI. Còn khi chúng ta nghỉ ngơi, cầu nguyện và nương dựa vào Thánh Linh của Ngài để làm việc cách quyền năng qua chúng ta, thì NGÀI LÀM VIỆC và chúng ta an nghỉ”. Tôi tin vậy.

a.Thân Thể Đấng Christ Được Hoàn Tất. Câu chuyện trong Kh 10:7 cho chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra khi tiếng kèn thứ bảy và cũng là tiếng kèn sau cùng sắp sửa thổi. Sứ điệp của Đức Chúa Trời nơi tiếng kèn này là: Bây giờ sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời sẽ được hoàn tất.
Êphêsô đoạn 3 dạy rõ ràng rằng Hội thánh là sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời (Eph 3:2-12). Sự mầu nhiệm ấy là: dân ngoại đồng kế tự với dân Giuđa, đang được hiệp một trong Chúa Giêxu Christ. Sự mầu nhiệm ấy là: dân Giuđa và dân ngoại tin đạo đang cùng nhau hình thành trong một Cơ Thể duy nhất.

Hiện nay cơ thể Đấng Christ vẫn đang trong quá trình cấu tạo kể từ buổi ban đầu của Hội thánh vào ngày Lễ Ngũ Tuần; chứ vẫn chưa được hoàn tất.

Khi một người được sinh ra theo thể bình thường, thì cái đầu ra trước. Thân Thể của Đấng Christ cũng vậy, Chúa Giêxu là Đầu, ra trước và hiện nay tiến trình ra đời của cả thân thể đang dần dần hoàn tất.

Phaolô đã mô tả tiến trình đó bằng những lời như sau:“Nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình, Đấng Christ là trái đầu mùa (khởi đầu của thời đại Hội thánh) rồi (trong những ngày sau rốt vào cuối thời đại Hội thánh ),tới ngày Đấng Christ đến ”(ICo 15:23).
Sự hoàn tất Thân Thể Đấng Christ là sự mầu nhiệm sẽ được hoàn tất trong tiếng kèn thứ bảy (cuối cùng). Thân thể này sẽ có năng quyền và uy lực lớn lao.
Điều này được minh họa trong Kh 12:1-18, “Con trẻ” tiêu biểu cho Thân Thể, mà Đấng Christ là đầu, sẽ hoàn toàn cai trị mọi quốc gia.

b.Khải Tượng Và Lời Tiên Tri Của Đaniên. Đaniên đã mô tả về Thân Thể hoàng gia được quyền cai trị như sau: “Nhưng các thánh của Đấng rất cao sẽ nhận lấy nước; và được nước làm của mình đời đời, cho đến đời đời vô cùng ”(Da 7:18).

Nhưng rõ ràng là Chúa Giêxu chính là Đầu của Thân Thể cai trị, hay của gia đình này “Ta lại nhìn xem… có một người giống như con người (Đấng Christ) đến với những đám mây trên trời; người tới đến Đấng Thượng cổ và bị dẫn đến trước mặt Ngài. Người được ban cho quyền thế, vinh hiển, và nước, hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng, đến hầu việc người. Quyền thế người là quyền thế đời đời, chẳng qua đi và nước người không bao giờ phải hủy phá ”(Da 7:13, 14).

Đaniên có một khải tượng về một pho tượng khổng lồ với cái đầu bằng vàng; vai, ngực bằng bạc; đùi bằng đồng; chân bằng sắt và đất sét. Đaniên được cho biết (trong đoạn 2) rằng bức tượng này tiêu biểu cho các vương quốc chính trị của thế giới trong hiện tại và tương lai.
Đó là hình bóng và lời tiên tri đoán trước về các thế lực và vương quốc sắp tới của thế giới dân ngoại. Đó là một thân thể khác, không có Đấng Christ làm đầu, nhưng tìm cách cai trị thế giới không có Đức Chúa Trời.

Nhưng trong 2:44, chúng ta thấy vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ chiến thắng khi thời đại con người cai trị trái đất đã đến hồi tận chung.
Cái đầu bằng vàng của pho tượng này là tiêu biểu cho Nêbucátnếtsa người cai trị trong thời của Đaniên. Ông ta là cái đầu bằng vàng.
Bàn chân của pho tượng được làm bằng sắt và đất sét tiêu biểu cho thế lực của thế giới ngoại bang sẽ cai trị trong những ngày sau rốt.

c.Hội Thánh Trong Những Ngày Sau Rốt. Y như pho tượng tiêu biểu cho sự phát triển của các dữ kiện khởi đầu bằng cái đầu và kết thúc bằng bàn chân thể nào, thì sự hình thành Thân Thể Đấng Christ cũng vậy, bắt đầu bằng cái Đầu, là Đấng Christ, và kết thúc bằng bàn chân. Bàn chân đến sau cùng. Như vậy chúng ta kết luận rằng bàn chân phải là tiêu biểu cho Hội thánh trong những ngày sau rốt lúc Chúa Giêxu trở lại.

Điều này được minh họa trong sự chinh phục đất Canaan của Giôsuê. ”…Giôsuê gọi… và nói cùng các binh tướng… hãy lại gần, đạp chân lên cổ các vua này. Họ bèn đến gần, đạp chân lên cổ các vua ấy ”(Gios 10:24).

Bằng cách đạp chân lên cổ các vua, họ đã chinh phục và chứng minh uy quyền của họ trên quân thù và vương quốc của quân thù.
“Này, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp (bằng bàn chân) rắn, bò cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân, không làm gì hại các ngươi được ”(Lu 10:19).
“Đức Chúa Trời bình an sẽ kíp giày đạp quỷ Satan dưới chân anh em ”(Ro 16:20).
Đức Chúa Trời sẽ làm cho tất cả mọi vật qui phục dưới chân Đấng Christ, nghĩa là dưới Thân Thể Đấng Christ. Halêlugia!

Vào ngày tiếng kèn thứ bảy, Thân Thể Đấng Christ sẽ được tỏ lộ trọn vẹn. Lúc đó mọi mục tiêu của Đức Chúa Trời dành cho con cháu tự nhiên và con cháu thuộc linh của Ysơraên (Hội thánh) sẽ được ứng nghiệm.

Với quan niệm này, chúng ta có thể nhìn vào lời của Đức Chúa Trời theo một quan điểm mới. Giống như bức màn được cất đi vậy.
Ví dụ như Eph 2:11-22 giải thích rõ ràng về sự hiệp một giữa con cháu Ysơraên về mặt xác thịt và thân thể Đấng Christ.
Ro 9:11 cũng tập trung vào điểm sắc nét là giải thích mối quan hệ giữa các con trai của Ápraham bởi xác thịt và những con cái của Ápraham theo đức tin (Ga 3:6-14).

Phân đoạn thơ Galati này không phủ nhận rằng dân Ysơraên là con cái của Ápraham. Mà còn hơn thế nữa, nhấn mạnh rằng những kẻ nào tin Chúa Giêxu Christ đều trở thành con cái của Ápraham qua đức tin của họ trong Đấng Christ.

Rõ ràng linh của sự khôn ngoan và khai sáng (Eph 1:18) phải đậu trên chúng ta nếu chúng ta muốn hiểu lẽ thật này. Thật là một điều thiết yếu phải cảm biết những gì Đức Chúa Trời đang làm trong thời đại chúng ta.

Tôi tin chắc rằng đây chính là thời đại mà LỄ THỔI KÈN đang được ứng nghiệm, khi sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời đang đi đến chổ ứng nghiệm và hoàn tất.
Hãy tìm kiếm và chờ đợi sự gia tăng lời tiên tri chân thật vào thời kỳ thổi kèn này. Tiếng kèn là biểu tượng được Đức Chúa Trời lựa chọn để nói về tiếng tiên tri, kêu lên, cảnh báo và dạy dỗ.

C. THÁNG THỨ BẢY.

“Môn số học” (numerology) nghiên cứu về những con số trong Kinh thánh. Số bảy là con số của sự hoàn tất và yên nghỉ. Ví dụ ”…ngày thứ bảy Đức Chúa Trời đã làm xong (hoàn tất hoặc hoàn thành) các công việc Ngài đã làm… và Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm” (Sa 2:2).
Có một lý do đúng đắn để tin rằng sáu ngày sáng tạo và ngày nghỉ thứ bảy đã mang tính tiên tri theo ý nghĩa như vậy: chúng đã phô bày thời gian biểu của Đức Chúa Trời trong kế hoạch cứu rỗi nhân loại.

1. Cách Ước Lượng Thời Gian Theo Nghĩa Tiên Tri.
Kinh thánh nói, ”…trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày ”(IIPhi 3:8), thì chúng ta đã được ban cho một cây thước đo thời gian theo nghĩa tiên tri.

Bằng cây thước này, sáu ngày thường là sáu ngàn năm. Từ lúc Ađam sa ngã cho đến khi Đấng Christ đến, sấp xỉ khoảng 4000 năm (bốn ngày).
Từ thời Đấng Christ đến nay sấp xỉ khoảng 2000 năm (hai ngày). Cho nên chúng ta đang cận kề với cuối ngày thứ sáu (4 ngày + 2 ngày = 6 ngày).
Ngày thứ bảy sắp sửa đến. Ngày thứ bảy là ngày Đức Chúa Trời hoàn tất công việc và Ngài nghỉ ngơi.

2. Hình Bóng Về Ba Thời Đại Chính.
Trong Kinh thánh có nhiều đoạn ám chỉ sẽ có ba giai đoạn chính như đã phác họa trên. Chúng ta hãy tra xét qua:

a.Đền Tạm Của Môise. Khi tính toán kích thước của hành lang, nơi thánh và nơi chí thánh, bạn sẽ chú ý thấy kiểu mẫu này:
Hành lang dài 100 thước, bề rộng 50 thước được bao quanh bởi vải gai mịn và treo cao 5 thước (Xu 27:18). Khi bạn cộng 100 + 100 (hai bề) và 50 + 50 (hai đầu) thì là 300 thước (khoảng cách song song bao quanh hành lang).
Nhân số này với chiều cao 5 thước (300×5), kết quả có 1500, 1 thước tương đương một năm. Vậy con số này sấp xỉ số năm từ thời Môise đến Đấng Christ, tiêu biểu cho sự phân định luật pháp.

Nơi thánh dài 20 thước, rộng 10 thước, và cao 10 thước (26:1-37), tương đương 2000 thước vuông. Con số này tiêu biểu cho sự ban cho Ân Điển (thời kỳ Hội thánh) sẽ là 2000 năm (một thước là một năm).
Nơi Chí Thánh dài 10 thước, rộng 10 thước, cao 10 thước (26:1-37), tương đương với 1000 thước vuông. Con số này tiêu biểu cho ngàn năm bình an (Millennium) sẽ là ngàn năm (một thước là một năm).

b.Lời Tiên Tri Của Ôsê. Ôsê đang nói trong thân vị của Đấng Christ. Đấng Christ đến và bị chính dân của Ngài là dân Do Thái loại bỏ, rồi trở về thiên đàng. Ôsê bởi linh tiên tri đã mô tả điều này như sau:
Os 5:15 “Ta sẽ đi, sẽ vào nơi Ta (Chúa Giêxu thăng thiên về thiên đàng) cho đến chừng nào chúng nó nhìn biết mình phạm tội và tìm kiếm mặt Ta. Trong cơn khốn nạn chúng nó sẽ cố tìm ta ”.
Rồi Ôsê mô tả sự ăn năn của toàn quốc gia Ysơraên trong những ngày sau cùng và sự thương xót của Đức Chúa Trời đối với dân Ysơraên lúc đó.

6:1“Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va; vì Ngài đã xé chúng ta, song Ngài sẽ chữa lành cho; Ngài đã đánh chúng ta song Ngài sẽ buộc vết tích ”.
6:2“Trong hai ngày Ngài sẽ khiến chúng ta tỉnh lại; ngày thứ ba, Ngài sẽ dựng chúng ta lại, chúng ta sẽ sống trước mặt Ngài ”.
Cụm từ “sau hai ngày” chỉ về khoảng thời gian 2000 năm (thời đại Hội thánh hay thời đại ban cho ân điển).
Sự liên hệ đến ngày thứ ba nói về khoảng thời gian 1000 năm, là lúc tất cả đều được phục hồi. Điều này không thể có nghĩa nào khác ngoài nghĩa 1000 năm bình an.

c.Lời Của Chúa Giêxu. Vua Hêrốt lúc ấy đang tìm giết Chúa Giêxu. Dân chúng báo cho Ngài biết để trốn đi đặng bảo tồn mạng sống. Nhưng thay vì vậy, Ngài đáp rằng: Hãy đi nói với con chồn cáo rằng: ngày nay, ngày mai, ta đuổi quỷ chữa bệnh, đến ngày thứ ba thì ta đã hoàn thành công việc của mình ” (Lu 13:32 NRSV).

Khi Chúa Giêxu bảo rằng Ngài sẽ tiếp tục đuổi quỷ chữa bệnh trong hai ngày (ngày nay và ngày mai) tức là nói rằng công việc của Ngài còn tiếp tục qua Hội thánh trong hai ngàn năm (hai ngày theo nghĩa tiên tri).

Rồi Ngài nói Ngài sẽ hoàn tất hoặc kết thúc công việc vào ngày thứ ba (1000 năm). Điều này không còn nghi ngờ gì nữa, ám chỉ đến thời kỳ ngàn năm bình an.

Ngày ấy (thời gian 1000 năm) được nói đến trong Kinh thánh. “Người (Chúa Giêxu) bắt… Satan mà xiềng xích lại đến ngàn năm… Phước và thánh thay cho những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhứt! …những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài trong một ngàn năm ”(đọc Kh 20:2-6).
Thời gian 1000 năm này, khi những người “phước và thánh” được ban cho đặc ân đồng trị vì với Đấng Christ, được các nhà thần học gọi là “một ngàn năm bình an” (Millennium).
Hầu hết các học viên Kinh Thánh đều tin rằng đây là thời gian các lời tiên tri cổ xưa, như của Êsai sẽ được ứng nghiệm.

“Bấy giờ muông sói sẽ ở với chiên con, beo nằm với dê con; bò con, sư tử con với bò nuôi mập cùng chung một chỗ, một đứa trẻ con sẽ dắt chúng nó đi.
Bò cái sẽ ăn với gấu, các con nhỏ chúng nó nằm chung, sư tử ăn cỏ khô như bò. Trẻ con đương bú sẽ chơi kề với rắn hổ mang, trẻ con thôi bú sẽ thò tay vào hang rắn lục. Nó chẳng làm hại, chẳng giết ai trong cả núi Thánh của ta; vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Đức Giê-hô-va, như các dòng nước che lấp biển.

Xảy ra trong ngày đó, rễ Ysai đứng lên làm cờ cho muôn dân, các nước đều tìm đến Ngài, nơi an nghỉ của Ngài sẽ được vinh hiển ”(Es 11:6-10).

Đoạn này có liên hệ đến sự nghiên cứu về Lễ Thổi Kèn của chúng ta. Kỳ lễ vào tháng thứ bảy này là một đám rước tưng bừng của các dữ kiện xảy ra vào cuối thời đại Hội thánh (ngày thứ sáu) và bắt đầu thời kỳ ngàn năm bình an (ngày thứ bảy). Nếu chúng ta hiểu được sự nối kết này, thì nhiều điều trong Kinh thánh sẽ trở nên dễ hiểu.

D. ĐÁM RƯỚC TÍNH TIÊN TRI

Kinh thánh nói về Lễ Thổi Kèn rằng: ”…Ngày mồng một tháng bảy, sẽ có cho các ngươi một ngày nghỉ, một lễ kỷ niệm lấy tiếng kèn thổi mà rao truyền ”(Le 23:23-25).

1. Hình Bóng Của Tiếng Kèn.
a.Sứ Điệp Cảnh Tỉnh. Tiếng kèn tượng trưng cho một sứ điệp tiên tri khẩn cấp đến từ Đức Chúa Trời (thường thường là sự cảnh tỉnh) qua một trong các tôi tớ của Ngài. Đức Chúa Trời nói với tiên tri Êsai rằng, “Hãy kêu to lên… hãy cất tiếng lên như các loa, rao bảo tội lỗi dân ta cho nó ”(Es 58:1).
Trong Êxêchiên 33, Đức Chúa Trời đã làm tiên tri Êxêchiên thành một lính canh cho nhà Ysơraên. Êxêchiên được xức dầu để cảnh báo quốc gia.

“Hễ ai nghe tiếng kèn mà không chịu răn bảo… thì máu của người ấy sẽ đổ lại trên đầu nó ”(Exe 33:4).
b.Sứ Điệp Động Viên. Tiếng kèn cũng được quân đội sử dụng để truyền đạt lệnh động viên số đông binh sĩ. Quan niệm này được thấy trong thư tín của Phaolô: “lại nếu tiếng kèn trổi lộn xộn, thì ai sửa soạn mà ra trận ”(ICo 14:8).

2. Chức Vụ Tiên Tri Vào Những Ngày Sau Cùng.
Có hai điều cần phải nhớ là: (1) Buổi lễ này được ứng nghiệm khi thời đại Hội thánh đang sắp sửa chấm dứt. (2) Các tiếng kèn nói về các chức vụ TIÊN TRI.

Sau đó tôi rút ra được kết luận về việc này là sự hoàn tất của thời đại Hội thánh sẽ được đánh dấu bởi những giọng nói tiên tri mạnh mẽ được Đức Chúa Trời dấy lên trong những ngày sau cùng.
Hơn nữa, dường như Kinh Thánh cũng đề cập rõ ràng đến điều này rất nhiều.

a.Được Chúa Giêxu Báo Trước.
Chúa Giêxu phán: “Vậy nên sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ sai Đấng tiên tri và sứ đồ đến cùng chúng nó; chúng nó sẽ giết kẻ này, bắt bớ kẻ kia ” (Lu 11:49).

“Vậy nên, này, ta sai những Đấng tiên tri… đến cùng các ngươi… kẻ thì các ngươi sẽ giết và đóng đinh… kẻ thì các ngươi sẽ bị họ đuổi từ thành này qua thành kia ”(Mat 23:34).
Sau khi lên núi hóa hình, Chúa Giêxu đã có một cuộc thảo luận với các môn đồ. Họ hỏi Ngài một câu hỏi quan trọng về lời tiên tri của Malachi khoảng năm trăm năm trước thời Chúa Giêxu: “Này, ta sẽ sai Đấng tiên tri Êli đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến ”(Ma 4:5).

Hãy chú ý câu hỏi về điều này của các môn đồ và câu trả lời của Chúa Giêxu.“Môn đồ hỏi Ngài rằng: Vậy thì sao các thầy thông giáo nói rằng Êli phải đến trước?

Đức Chúa Giêxu đáp rằng: “Thật Êli phải đến (ám chỉ sự ứng nghiệm trong tương lai) mà sửa lại mọi việc. Nhưng ta phán cùng các ngươi rằng: Êli đã đến rồi (sự ứng nghiệm trong hiện tại) và người ta không nhận biết… môn đồ bèn hiểu rằng Ngài nói đó là nói về Giăng Báptít ”(Mat 17:10-13).

Các lời tiên tri có thể có nhiều sự ứng nghiệm. Thường thường chúng không xảy ra y như vậy. Điều này chắc chắn đúng ở trường hợp lời tiên tri của Malachi về Êli.

Trước hết sự xức dầu (sự che phủ) đã đậu trên Êli, rồi đến Êlisê (IIVua 2:9-14), sau đó trên Giăng Báptít. Trong tương lai sẽ ở trên một người khác. Tôi tin rằng ngày đó sẽ không xa. Tiếng kèn sẽ lại thổi lên (ấy là chúng ta sẽ nghe một tiếng nói tiên tri nữa).
Mathiơ 17 là một đoạn Kinh thánh khó hiểu nhưng cực kỳ quan trọng, liên quan đến việc thông hiểu những sự kiện sẽ xảy ra khi ngày thứ sáu kết thúc và ngày thứ bảy bắt đầu (thời đại chúng ta đang sống).

Tôi nghĩ đoạn Kinh thánh này đáng được bỏ thời gian và không gian ra để giải nghĩa rõ ràng từng chữ từng câu. Vì sẽ cho ta chìa khóa để hiểu được thời đại mà chúng ta đang sống.
Mat 16:28 “Quả thật ta nói cùng các ngươi, trong các ngươi đứng đây, có một vài kẻ sẽ không chết trước khi thấy Con Người ngự đến trong nước Ngài ”.
Chúa Giêxu sắp tỏ cho ba người thân cận với Ngài biết điều gì sắp xảy ra khi “Con Người ngự đến trong nước Ngài”. Các câu kế tiếp diễn tả điều này xảy đến như thế nào.

17:1 “Khỏi sáu ngày ”.Tại sao sáu ngày? Đây chính là thời gian có tính tiên tri. Điều họ thấy qua khải tượng sẽ xảy đến vào cuối thời đại của Hội thánh, (sau sáu ngày) Chúa Giêxu khởi “đem Phierơ, Giacơ và Giăng là em Giacơ cùng Ngài đi tẻ lên núi cao ”.
Nhóm môn đồ ba người kết ước đi theo Chúa Giêxu sẽ là những người được Thánh Linh kéo vào một nơi mà chỉ có Chúa với họ.

Phần lớn các tín đồ đều cũng sẽ bị vướng vào “sự lo lắng về đời này, và sự mê đắm về của cải làm cho nghẹt ngòi đạo ” (13:22).
Vì những lý do này nên họ không đáp ứng với lời kêu gọi: “Hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến ” (Kh 4:1).
Họ sẽ không chú ý đến lời cảnh báo có tính tiên tri rằng:“Chúng ta khá nhìn biết Đức Giê-hô-va, chúng ta khá gắng sức nhìn biết Ngài. Sự hiện ra của Ngài là chắc chắn như sự hiện ra của mặt trời sớm mai, Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa, như mưa cuối mùa tưới đất ”(Os 6:3).

Ô, các bạn ơi, hãy nghe sự kêu gọi đi lên núi cao ở một mình với Chúa Giêxu cho đến khi Ngài bày tỏ sự khải thị vinh hiển về chính Ngài và về mục đích của Ngài cho bạn !
Mat 17:2“Ngài biến hóa trước mặt các người ấy, mặt Ngài sáng lóa như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng ”.

12:3 “Nầy, có Môise và Êli đến nói chuyện cùng Ngài ”.
Đây chính là tinh túy của ”…sự việc Con Người ngự đến trong nước của Ngài ”.Chính là Chúa Giêxu, trong sự vinh hiển đang tương giao với các chức vụ tiên tri lớn, là người sẽ hiện ra vào “cuối cùng các thời đại ”(He 9:26).
Giăng cũng đã thấy một cảnh tượng tương tự trong Kh 8:2“Và tôi thấy bảy vị thiên sứ đứng trước mặt Đức Chúa Trời, và có người trao cho bảy ống loa ”.

Chẳng có thời gian hay không gian gì để cho chúng ta bàn luận, ngoại trừ vị thiên sứ thứ bảy này: “Bấy giờ vị thiên sứ mà tôi đã thấy đứng trên biển và trên đất, giơ tay hữu lên trời, chỉ Đấng hằng sống đời đời… mà thề rằng,
Không còn có thì giờ nào nữa, nhưng đến ngày mà vị thiên sứ thứ bảy cho nghe tiếng mình và thổi loa thì sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời sẽ nên trọn, như Ngài đã phán cùng các tôi tớ Ngài, là các Đấng tiên tri ”(Kh 10:5-7).

Từ đoạn này, chúng ta học được những điều rất quan trọng:
1)Các Thiên Sứ Tham Gia: các thiên sứ (sứ giả đặc biệt) cũng tham gia vào Lễ Thổi Kèn. Có bảy tiếng kèn vang lên. Tiếng kèn thứ bảy tuyên bố sự hoàn tất của thời đại Hội thánh. “Sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời… sẽ ứng nghiệm và làm xong” (Đọc Eph 3:1-11).

2)Những Điều Mầu Nhiệm Được Bày Tỏ. Các chức vụ tiên tri sẽ nhận được sự mặc khải về những đặc điểm của sự việc sẽ đến. Điều này phù hợp với lời Chúa bảo Amốt: “Cũng vậy Chúa Giê-hô-va chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kín nhiệm Ngài ra trước tôi tớ Ngài, là các Đấng tiên tri ” (Am 3:7).

Hãy xem phần (2) ở trang trước được xác định như thế nào trước khi tiếp tục với sự khải thị cho Giăng về những ngày này:
“Hai người làm chứng… có quyền đóng trời lại để cho trời không mưa (chức vụ của Êli) trong những ngày mình nói tiên tri; hai người lại có quyền biến nước thành huyết và khiến các thứ tai nạn làm hại trên đất, lúc nào muốn làm cũng được cả (chức vụ của Môise )”(Kh 11:4-6).
Nghe có giống như những gì mà các môn đồ đã chứng kiến khi ở trên núi với Chúa Giêxu không? Tinh túy của sự việc “nước của Ngài đến với quyền phép ”, là Chúa Giêxu trong Thân Thể vinh hiển của Ngài – có Môise và Êli ở với Ngài.

Kết quả của việc này được mô tả trong câu 11-17: “Vị thiên sứ thứ bảy thổi loa, có những tiếng vang ra trên trời rằng: từ nay nước thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời. Hai mươi bốn trưởng lão đương ngồi ở trước mặt Đức Chúa Trời, trên ngai mình, đều cúi mình sấp mặt xuống mà thờ lạy Đức Chúa Trời mà rằng: Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời Toàn năng, là Đấng hiện có, trước đã có, chúng tôi cảm tạ Ngài, vì Ngài đã cầm quyền rất cao trong tay và đã trị vì ”(Kh 11:15-17).

b.Sẽ Công Bố Sự Cuối Cùng Của Thời Đại.
Với tôi rõ ràng ngày thứ bảy (thời trị vì của Đấng Christ khởi đầu) sẽ được các chức vụ tiên tri đầy quyền năng mở lối.
Lần viếng thăm thế giới đầu tiên của Đấng Christ đã được một giọng nói tiên tri mạnh mẽ trong nhân vật Giăng Báp-tít mở đường trước. Những người lãnh đạo tôn giáo đã không công nhận tiên tri Êli (trong nhân vật Giăng Báptít).

Tôi tin rằng cách thức này sẽ tái diễn. Sự xức dầu cho chức vụ tiên tri lớn sẽ đổ xuống nhiều người trên khắp thế giới. Nhưng chỉ có những người nào có cặp mắt thuộc linh, nhìn thấy công việc bởi sự mặc khải của Thánh Linh mới nhận ra những người có sự bao phủ của linh tiên tri đã đổ trên chức vụ tiên tri của họ.
Lễ Thổi Kèn (giọng tiêng tri mạnh mẽ) sẽ công bố sự cuối cùng của thời đại này và sự bắt đầu của thời đại kế tiếp. Đó chính là những ngày đầy vinh hiển làm sao!

E. LÀM SAO ĐỂ KINH NGHIỆM NGÀY LỄ NÀY.

Dân số ký 10 đã dạy chúng ta một lẽ thật rất quan trọng về việc này, giải thích điều gì sẽ xảy đến khi các tiếng kèn được thổi lên:“Khi nào người ta thổi loa, toàn hội chúng (quốc gia Ysơraên trong đồng vắng) sẽ nhóm lại gần bên ngươi tại cửa hội mạc ”(Dan 10:3).
1. Nhóm Lại Với Nhau Như Một Người.

Chúng ta hãy mường tượng điều này: trong đồng vắng có ba chi phái đóng ở phía Bắc, ba chi phái ở phía Nam, ba chi phái ở phía Đông và ba chi phái ở phía Tây. Toàn thể Ysơraên đóng trại quanh đền tạm của Môise theo nhóm chi phái của mình. Nhưng khi tiếng kèn bắt đầu vang lên, thì họ tụ tập lại với nhau “như một người ”đến đền tạm.

Trong Eph 1:9-10, chúng ta đọc thấy rằng Chúa Giêxu sẽ làm một điều gì đó tương tự như thế.
“Ngài khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài… trong khi kỳ mãn hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật dưới đất ”.

Các giáo phái Cơ Đốc ngày nay thì giống như các chi phái của Ysơraên. Mỗi giáo phái có một danh xưng mà họ tự hào và những nét đặc trưng mà họ nghĩ là sẽ làm cho họ cao siêu hơn những giáo phái khác. Trong ngày Lễ Thổi Kèn sẽ có một sự tập trung lại. Mục đích của Đức Chúa Trời chính là dẫn đến sự hiệp một.

Tôi không có ý lên án chủ nghĩa giáo phái và những nét đặc trưng của các giáo phái chúng ta. Tôi chỉ nhấn mạnh rằng có những lúc mà mục đích hiệp một của Đức Chúa Trời dành cho toàn thể Thân Thể của các tín đồ nhóm nhau lại sẽ quan trọng hơn hết thảy.

Đức Chúa Trời đang thổi kèn và Thân Thể Đấng Christ đang tụ tập lại với nhau. Đã đến lúc thấy rằng đây là điều Đức Chúa Trời đang thực hiện trong thời đại chúng ta. Đã đến lúc hợp tác với mục đích của Đức Chúa Trời.
Chúng ta đang cần chứng tỏ một sự trung thành cao hơn với Đầu của Thân Thể là Chúa Giêxu, Vua của vương quốc chúng ta, hơn là đối với giáo phái của mình (nếu hai điều này mâu thuẫn với nhau).

2. Được Báp Têm Thánh Linh.
Kinh nghiệm nào sẽ đem một sự trung thành cao hơn vào việc điều hành trong Hội thánh? Đó là phép báp têm Thánh Linh. Các thánh đồ phải kinh nghiệm Lễ Ngũ Tuần TRƯỚC TIẾNG KÈN THỔI.
Phép báp têm này, nếu được nhận một cách thật sự và thành thật, sẽ hiệp một dân sự lại bất chấp họ xuất thân từ giáo phái nào. Họ trở về giáo phái của mình nói tiếng mới… chưa được bao lâu giáo phái đã nhận thấy sự khác lạ.

Nhiều chi phái và chi tộc (Hội thánh địa phương) đang cố gắng ngăn chặn không cho điều này xảy đến với các tín đồ của họ. Giống như đang cố gắng ngăn chặn mặt trời mọc vậy! Đức Chúa Trời đang thực hiện điều này và không ai có thể ngăn chặn được.

Tiếng kèn đang vang lên, và những người nam, người nữ trên khắp thế giới đang cùng nhau đến các đại hội Thánh Linh và đến các buổi nhóm phục hưng. Các buổi nhóm này giống như được tiếng kèn của Đức Chúa Trời triệu tập để nhóm lại với nhau tại cửa hội mạc.

“Ta là cái cửa… ” (Gi 10:9) là nói tiên tri về Chúa Giêxu trong Cựu Ước, “các dân vâng phục Đấng đó ” (Sa 49:10). Chúng ta đang nhóm lại trước cái cửa, là CHÚA GIÊXU! “Luận về… Đức Chúa Giêxu Christ chúng ta, và về sự chúng ta hội hiệp cùng Ngài ”(IITe 2:1).
Trong quá khứ chúng ta tụ tập quanh những lời giáo lý, kinh nghiệm và những nguyên cớ lớn lao. Nhưng ngày nay, Chúa Giêxu nói, “còn ta khi ta đã được treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta ”(Gi 12:32).

Một hiện tượng chính của Hội thánh trong thời đại này là một số LỚN tín đồ được báp têm Thánh Linh bất chấp giáo phái của họ. Họ đang kinh nghiệm Lễ Ngũ Tuần và rồi được kéo đến với các tín đồ được báp têm Thánh Linh khác.

Công việc này của Đức Chúa Trời đã mang dân sự đến với nhau hơn bất cứ một nhóm giáo phái Tin lành, một liên đoàn truyền giáo, hay chi phái nào. Không ai có thể ngăn Đức Chúa Trời tuôn đổ Thánh Linh của Ngài cặp với kết quả “glossa- laleo ”(nói bằng một ngôn ngữ không do tự nhiên mà có; một ngôn ngữ bởi Thánh Linh).

Kèn đang thổi lên, triệu tập chúng ta cùng nhau làm việc và sửa soạn cho lễ mùa gặt (lều tạm) kế tiếp – khi vụ mùa gặt linh hồn lớn nhất trong lịch sử loài người được mang vào Hội thánh.

3. Tiến Lên Với Đức Chúa Trời.
Một công dụng khác của tiếng kèn được tìm thấy trong Dan 10:5, 6“Khi các ngươi thổi tiếng vang (bằng kèn) thì trại quân ở về hướng đông phải ra đi ”.

Ở đây hàm một ý nghĩa lớn lao, đó là Đức Chúa Trời đang tiến lên – ám chỉ việc Đức Chúa Trời làm cho Hội thánh được phát triển và trưởng thành. Đức Chúa Trời không đứng yên. Ngài đã không bày tỏ mọi lẽ thật cho Hội thánh Công giáo, cho các Hội thánh cải chánh hoặc các nhóm Ngũ Tuần xuất hiện đầu thế kỷ 20. Có những lẽ thật mà chỉ học được khi nhóm lại với nhau.
Đức Chúa Trời đang kêu gọi toàn Thân Thể vào một sự hiểu biết sâu sắc hơn và đầy ý nghĩa hơn về chính mình Ngài.

Chúng ta không thể nói với Đức Chúa Trời rằng tổ chức chúng ta có đủ tất cả những gì Đức Chúa Trời đã phán rồi. Còn có nhiều điều hơn nữa mà Ngài muốn làm và nói với chúng ta.“Lúc nào Thần Lẽ Thật đến thì Ngài dẫn ngươi vào mọi lẽ thật… và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến ”(Gi 16:13).

Ngài đang thổi kèn và sai chúng ta tiến lên. Chúng ta giống như dân Ysơraên trong đồng vắng. Khi họ thấy Shekinah (đám mây vinh hiển nhất lên và bắt đầu di chuyển khỏi trại quân của họ, thì họ thu xếp hành lý và dời đi với Đức Chúa Trời ”(Dan 9:17-23).
Tiếng kèn vang ra di chuyển dân sự của Đức Chúa Trời được gọi là “kèn báo động”. Có một sự gấp rút ẩn nghĩa trong đó.
Khi Đức Chúa Trời muốn dân sự Ngài tiến lên thì chúng ta cần chuẩn bị để di chuyển nhanh chóng. Đây là cách thức trong thời Môise, “ngươi ra khỏi xứ Êdíptô vội vàng đến nỗi không có thời gian để bánh dậy men… Trọn đời ngươi hãy nhớ ngày mình ra khỏi xứ Êdíptô ”(Phu 16:3).

Chúng ta hãy cẩn thận đừng để trở thành một kẻ thương vong thay vì một người chiến thắng…“kẻ nào chịu lấy hạt giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo mà sự lo lắng về đời này, và sự mê đắm về của cải làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả ” (Mat 13:22).

Trong He 11:13, chúng ta thấy rằng mình chỉ có quyền sống như những kẻ hành hương hay người ở trọ đối với đời này và những quyến rũ của nó, nếu chúng ta có một sự khao khát đối với Đức Chúa Trời và sự nhạy bén đối với tiếng Ngài. Chúng ta phải có lỗ tai biết lắng nghe và một tấm lòng thuận phục.
Một giáo phái hoặc một Hội thánh địa phương thường giống như một ốc đảo kiểu ốc đảo Êlim, là nơi có 12 cái giếng và bảy mươi cây chà là (Xu 15:27).

Ở một nơi thoải mái như vậy chúng ta có thể thấy ổn định và thỏa mãn với mức độ thuộc linh của mình và thậm chí còn kín đáo tự xưng công bình riêng.
Rồi khi nghe Đức Chúa Trời thổi kèn báo động kêu chúng ta dời đi, thì chúng ta lại bịt tai và cắm lều sâu hơn một chút trong cát sa mạc.

Sự tiến bộ luôn có dính líu đến sự thay đổi và sự thay đổi nghĩa là không ổn định. Nhiều người thấy rằng thay đổi rất khó, bởi vì họ đã trở nên ổn định, họ không thể tin rằng thay đổi là tiến bộ.

4. Bước Đi Trong Sự Hiệp Một Và Trong Yêu Thương.
Khi những người “có lỗ tai để nghe ” nhận ra TIẾNG KÈN báo động đang vang lên, thì họ bắt đầu thu xếp hành lý để dời đi. Còn những kẻ không muốn đi theo đám mây vinh hiển sẽ hét lên: “Bạn đang gây nên sự chia rẽ! ”.
Nhưng khi đám mây dời đi, kèn báo động vang lên và chúng ta cảm thấy Đức Chúa Trời đang khiến chúng ta đi tiếp, thì chúng ta phải sửa soạn để dời đi.

Sự phân rẽ đau đớn nhất là khi Đức Chúa Trời di chuyển mà dân sự của Ngài không đi theo để rồi bị phân rẽ với Ngài và với nhau. Vì cớ họ đã được quá thoải mái và ổn định đến nỗi không đi tiếp nổi nữa.

Có người thậm chí còn nghĩ rằng báp têm Thánh Linh là lên đến đỉnh cao của thuộc linh rồi. Nhưng Báptêm Thánh Linh mới là Lễ Ngũ Tuần thôi.
Ngoài lễ đó ra còn có Lễ Thổi Kèn, Ngày Đền Tội và Lễ Lều Tạm. Đeo đuổi sự hiện diện của Chúa phải là luôn ở trong tinh thần “mục đích tột đỉnh của tôi dành cho Chúa mới là điều cao nhất ”.

Sứ đồ lão thành Phaolô đã diễn tả điều ấy bằng những lời sau: “Hỡi anh em về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt được mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi ở trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêxu Christ ” (Phi 3:13-14).
Một tín đồ đầy dẫy Thánh Linh phải nghe theo tiếng kèn! Người đó phải thấy rằng Đức Chúa Trời đang kêu gọi mình trở thành một phần của thân thể gồm hết thảy các tín đồ đầy dẫy Thánh Linh. Người đó cũng phải thấy rằng Đức Chúa Trời muốn đặt mình vào đúng chỗ của mình với tư cách là một thành viên của thân thể Đấng Christ.

Một tín đồ đầy dẫy Thánh Linh không được vui hưởng Lễ Ngũ Tuần một mình “Chúng ta đã chịu phép báp têm chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân ”(ICo 12:12-13).
Tiếng kèn đang kêu gọi Thân Thể tập hợp lại trước cửa hội mạc của hội chúng! Đức Chúa Trời phán: “Ở đó, Ta sẽ gặp các ngươi ”.

Chúng ta hãy dời khỏi Lễ Ngũ Tuần để đi vào sự hiệp một và yêu thương của Lễ Thổi Kèn. Sau đó, sẽ tiếp tục đi xa hơn vào trong các kế hoạch và mục đích của Đức Chúa Trời cùng với nhau! Chúng ta hãy đặt qua một bên sự phân chia về mặt chi phái, giáo phái và trở nên hiệp một với Đấng Christ và HẾT THẢY các chi trong Thân Thể Ngài là Hội thánh thật.Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.