86 Cây Gậy Của Người Chăn Bầy – Sự Cung Cấp Của Đức Chúa Trời Cho Sự Chữa Bệnh

653

CÂY GẬY CỦA NGƯỜI CHĂN BẦY
Bài của Gerald Rowlands

Sự Chữa Lành Thân Thể

Chương 2:
SỰ CUNG CẤP CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI CHO SỰ CHỮA BỆNH

A. DANH CỨU CHUỘC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Chúng ta bắt đầu hiểu biết những điều quan tâm của Đức Chúa Trời về con người: linh, hồn và thân, khi chúng ta xem xét về các danh cứu chuộc của Đức Giêhôva.
“Giêhôva” có nghĩa là “Đấng Tự Hữu mặc khải chính mình Ngài”. Được sử dụng đặc biệt liên hệ đến công việc cứu chuộc của Đức Chúa Trời.
Có bảy danh kép trong Kinh Thánh được dùng liên kết với danh Giêhôva. Mỗi một danh như vậy mặc khải một khía cạnh đặc biệt về sự cứu chuộc mà Ngài đã cung cấp.

1. Giêhôva Jirê “Đức Giêhôva Chu Cấp” (Sáng 22:14)
Vì Giêhôva bày tỏ chính mình Ngài cho Abraham trên núi Môria. Phải đối diện cảnh dâng con trai yêu dấu duy nhất của mình làm của lễ thiêu mới kinh khủng làm sao, Abraham nghe tiếng kêu của Đức Giêhôva vang lên: “Đừng tra tay vào mình con trẻ ”. Đức Chúa Trời đã cung cấp một của lễ thiêu trong bụi cây kế bên. “Và Abraham gọi tên chỗ đó là Giêhôva Jirê ”. Thật kỳ diệu làm sao khi biết Đức Chúa Trời đã phó thác chính Ngài để cung cấp cho chúng ta một Đấng Cứu Chuộc, Đấng chết thế cho chúng ta!

2. Giêhôva Rapha “Giêhôva Đấng Chữa Lành Ngươi” (Xuất 15:26)
Sau khi Đức Chúa Trời đem dân sự của Ngài ra khỏi xứ Ai cập, Ngài mặc khải chính mình Ngài là Đấng chữa bệnh cho họ. Ngài đã chứng tỏ Ngài là Đấng Cứu Chuộc và Đấng Giải Cứu của họ rồi. Bây giờ Ngài mặc khải chính Ngài là Đấng chữa bệnh của họ.

Cựu Ước chỉ rõ sự chữa bệnh là một phần trong sự cứu chuộc trọn vẹn. Phaolô nói với chúng ta rằng Giao Ước Mới là “giao ước tốt hơn” tối ưu trong mọi đàng. Nếu Cựu Ước cung ứng cho con người toàn diện, thì chắc chắn Tân Ước sẽ không làm ít hơn.

3. Giêhôva Nissi (Xuất 17:15): “Giêhôva Cờ Xí Hay Vua Đắc Thắng”.
Sự mặc khải này đến ngay sau khi Đức Chúa Trời ban cho dân Do Thái chiến thắng dân Amalec.
Môise đứng hai tay đưa lên trời và Đức Giêhôva đã tiêu diệt toàn bộ kẻ thù trước mặt họ. Họ đã thắng lớn. Môise lập một bàn thờ cho Đức Giêhôva và gọi chỗ đó là Giêhôva cờ xí “Đức Giêhôva giương cờ chiến thắng của Ngài trên chúng tôi ”

4. Giêhôva Salom (Các Quan Xét 6:23): “Giêhôva Bình An”.
Danh cứu chuộc này mặc khải cho chúng ta đặc quyền vinh hiển được biết và có được sự bình an của Đức Chúa Trời qua sự cứu chuộc thuộc về chúng ta trong Đấng Christ.
Đây là sự bình an trọn vẹn có nghĩa là “Có được mọi điều cần thiết cho sự bình an của một người ”.
Kinh thánh nói về Đấng Christ “Ngài là sự bình an của chúng ta ” (Eph 2:14) Từ “bình an” (tiếng Hebơrơ = Salom) có nghĩa là “tốt lành, toàn diện cho sự trọn vẹn của chúng ta, thực thể hoàn hảo của chúng ta”

5. Giêhôva Raah (Thi 23:1) “Giêhôva Đấng Chăn Giữ Tôi”.
Đoạn Thi Thiên của David mô tả niềm hạnh phúc và an ninh của một người khi ở dưới sự chăm sóc của Đức Giêhôva là Đấng Chăn Chiên. Đức Giêhôva Chăn Chiên nhấn mạnh sự quan tâm chăn giữ của Ngài.
Vì chúng ta là chiên của đồng cỏ Ngài, thật kỳ diệu biết bao khi biết sự cứu chuộc của Đấng Christ đã cung cấp cho chúng ta sự bảo vệ của Đấng Chăn Chiên hiền lành và chu đáo.

6. Giêhôva Sikenu (Giêrêmi 23:6) “Giêhôva Đấng Công Bình”.
Chúa Jesus làm cho chúng ta có thể trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Ngài làm trọn điều này bằng cách mang lấy tội lỗi của chúng ta và gánh lấy án phạt và sự đoán xét của Đức Chúa Trời thế cho chúng ta.

Sự cứu chuộc của Đấng Christ không những chỉ “cứu” chúng ta, mà còn công bố chúng ta là người công bình trước mặt Đức Chúa Cha.
“Ấy là nhờ Đấng Christ đã làm nên sự khôn ngoan, công bình, nên thánh và sự cứu chuộc ” (ICo 1:30).

7. Giêhôva Sama (Êxêchiên 48:35) “Đức Giêhôva Hiện Diện”.
Sự hiện diện của Đức Chúa Trời đã được phục hồi trong đời sống chúng ta qua Chúa Giêxu Christ. Ađam bị đuổi khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời nhưng chúng ta được đem trở lại trong sự hiện diện của Ngài qua Đấng Christ. Là dân được cứu chuộc của Ngài, chúng ta liên tục có được phước hạnh trong sự hiện diện của Ngài.
Mỗi danh cứu chuộc bày tỏ những ơn phước khác nhau mà Đức Chúa Trời đã làm ích lợi cho chúng ta qua Đấng Christ.

Chữa bệnh không phải là đặc ân đặc biệt dành cho một vài người được ơn, đó là quyền cứu chuộc cho tất cả những ai làm trọn các yêu cầu của giao ước. Đức Chúa Trời là Giêhôva Rapha, Đấng chữa bệnh của dân tộc Do Thái và Ngài công bo” Ta là Giêhôva, Ta không dời đổi ” (Ma 3:6)

B. CHÚA GIÊXU CHRIST, ĐẤNG CHỮA BỆNH CHÚNG TA.

Mỗi phước hạnh mà chúng ta nhận lãnh từ Đức Chúa Trời đều qua sự đắc thắng của Đấng Christ trên thập tự. Trong đó có sự chữa bệnh.
Từ “chuộc tội” có nghĩa là LÀM MỘT với Đức Chúa Trời. Mục đích là để chữa lành sự xa cách và phục hồi chúng ta để thông công với Ngài và phục hồi tất cả những điều gì mà con người đánh mất vì sự sa ngã.
Một trong những điều mà loài người đánh mất là sự khỏe mạnh và sức lực. Vậy sức khỏe được phục hồi qua sự chuộc tội.

1. Sự Chữa Bệnh Qua Sự Chuộc Tội Của Đức Chúa Trời
Tội lỗi và bệnh tật là sự rủa sả kép dành cho loài người.Chúa Jesus cung cấp sự điều trị kép cho sự rủa sã kép. Êsai kể cho chúng ta câu chuyện hết sức sinh động trong Es 53:1-12 .

“Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, gánh sự buồn bực của chúng ta ” (53:4) Các học giả Hêbơrơ (Tiếng Hêbơrơ là ngôn ngữ gốc trong Cựu Ước) cho biết từ (Choliy) được dịch là “buồn rầu” (trong vài ngôn ngữ) là thường được dịch là “đau ốm”. Mà từ gốc đau ốm là chữ (Chalah) có nghĩa là:” yếu đuối, bệnh tật, và đau đớn”. Chữ này cũng được dịch là “buồn rầu” (makob) thường diễn tả “sự đau đớn”.

Biết được điều này, chúng ta có thể hiểu sự giải luận của Mathiơ về 53:4 ”…Chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta và gánh chịu bệnh hoạn của chúng ta ” (Mat 8:17). Bản dịch của Mathiơ rất chính xác và hỗ trợ cho sự chữa bệnh thể xác là qua sự chuộc tội của Đấng Christ.

Có hai động từ trong Es 53:4 rất có ý nghĩa. Từ trước tiên là “mang” (từ Hêbơrơ là hasa) cũng cùng động từ đó được dùng trong 53:12. “Ngài mang tội lỗi của nhiều người ”.

Vì cùng một động từ được dùng trong hai câu nên chúng ta hiểu rằng Đấng Christ “mang” bệnh hoạn của chúng ta cũng như trong một cách Ngài mang tội lỗi của chúng ta. Chúng ta biết Ngài mang tội lỗi của chúng ta bằng sự thương khó thay cho chúng ta. Điều này cũng đúng vì Đấng Christ chịu thương khó vì bệnh hoạn của chúng ta rồi.

Bởi vì Ngài mang tội thay cho chúng ta nên chúng ta được buông tha khỏi tội lỗi. Bởi vì Ngài mang bệnh tật của chúng ta nên chúng ta cũng được tự do khỏi bệnh tật. Vì Đấng Christ mang bệnh tật và tội lỗi của chúng ta trên Ngài, nên có sự tha thứ và chữa bệnh cho tất cả những ai chấp nhận bằng đức tin.

Động từ thứ hai là “gánh” (Hêbơrơ=cabal) có nghĩa là “mang điều gì như là án phạt”. Từ này được dùng trong 53:11. “Vì Ngài gánh lấy sự gian ác của chúng ta ”. Trong hai ví dụ, cùng một động từ Hêbơrơ được dùng để ám chỉ tội lỗi và bệnh tật của chúng ta.
Kết luận vẻ vang là nếu Đấng Christ mang lấy án phạt tội lỗi của chúng ta, thì chúng ta không phải đau đớn vì nó nữa. Nếu Đấng Christ mang lấy bệnh tật của chúng ta! chúng ta không phải mang nó nữa.

2. Sự Chữa Bệnh Đã Được Trả Giá Tại Thập Tự
Rõ ràng chúng ta được xem là công bình vì tin rằng sự chuộc tội của Đấng Christ trên thập tự giá đã cung cấp cho chúng ta một phương pháp cứu chữa hoàn hảo cho con người toàn diện: Linh, hồn và thân thể. Đấng Christ đã trả giá cách trọn vẹn cho loài người qua sự chết của Ngài.
Kinh Thánh Tân Ước Hy Lạp xác chứng cho kết luận rằng sự cứu chuộc trong Đấng Christ bao gồm sự chữa bệnh cũng như sự tha tội.

Động từ “cứu” thông thường hay “sozo”- mang ý nghĩa trọn vẹn và vững chắc hoàn toàn. Chữ “được cứu” trong Ro 10:9 “Ngươi sẽ được cứu ” cũng được dịch là trọn vẹn trong Lu 6:56 “nhiều (bệnh nhân) khi rờ đến Ngài (Đấng Christ) thì được lành bệnh ”. Chữ “Sozo” dùng cho cả hai trường hợp trên.

Không có Cơ Đốc Nhân nào phủ nhận rằng sự thương khó của Chúa Jesus vẫn còn có hiệu lực để chuộc tội cho chúng ta đến ngày nay. Vậy tại sao chúng ta lại nghĩ rằng không có sự chữa bệnh trong ngày hôm nay?
Vì Ngài là Đấng chữa bệnh trong Cựu Ước, Ngài vẫn còn là Đấng chữa bệnh ngày hôm nay. Ngài vẫn là Giêhôva Rapha. Đức Chúa Trời chữa bệnh (Thầy Thuốc Đại Tài) Ngài không dời đổi!. Đức Chúa Trời là bất di bất dịch. Bản chất, thuộc tánh và phẩm chất của Ngài không thay đổi. Vì vậy ý muốn của Ngài cũng không thay đổi.

3. Chức Vụ Chữa Bệnh Của Đấng Christ.
Chính Chúa Jesus là sự hướng dẫn tốt nhất cho chức vụ chữa bệnh. Tấm lòng chân thật và bản chất của Đức Chúa Trời được nhìn thấy rõ trong Chúa Jesus Christ.

Philip kêu cầu “Lạy Chúa, xin chỉ Cha cho chúng tôi là đủ rồi ”. Chúa Jesus trả lời rằng ” Hỡi Philip, ngươi không biết ta sao? Ai đã thấy ta, tức thấy Cha. …Ngươi khá tin rằng Ta ở trong Cha và Cha ở trong ta hay ít nhất ngươi phải tin những chứng cớ của các phép lạ !”
“Quả thật ta nói cùng cá ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa vì ta đi về cùng Cha ” (Gi 14:8-12 NIV)

Phân đoạn Kinh Thánh này dạy dỗ chúng ta rằng Chúa Jesus đến để chỉ cho chúng ta, qua đời sống và chức vụ của Ngài, Ngài cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời là Đấng không hề thay đổi trong bản chất của Ngài như thế nào. Chúa Jesus chỉ cho chúng ta cách rõ ràng rằng Ngài quan tâm đến con người toàn diện.

Ngài chữa bệnh khi sự chữa bệnh là cần thiết. Ngài nuôi đoàn dân khi thức ăn không có đủ. Ngài bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Cha đối với con người khi Ngài dựng nên con người gồm có thân, hồn, xác.
Chúng ta cũng học hỏi đôi điều về cách Chúa Jêsus đánh giá các phép lạ của Ngài như thế nào. Đối với Ngài, chỉ có các phép lạ làm vững lẽ đạo của Ngài. Chúng ta cũng được khích lệ để tin quyền năng chữa bệnh của Chúa Jesus trong chức vụ của mình. “Bất cứ ai tin ta sẽ làm những điều ta đã làm ”

4. Tại Sao Đấng Christ Chữa Bệnh?

a. Làm Trọn Chức Vụ Tiên Tri Của Ngài.
Sau khi chữa lành bà gia Phierơ, đoàn dân vây quanh Ngài. Mathiơ nói với chúng ta rằng: “Ngài chữa hết thảy các người bệnh, vậy cho được ứng nghiệm lời của Đấng tiên tri Ê sai đã nói rằng: Chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta và gáng bệnh hoạn của chúng ta ” (Mat 8:16, 17; Es 53:4-6)

b. Bày Tỏ Lòng Thương Xót.
Nhiều câu Kinh Thánh nói về lòng thương xót của Đấng Christ thúc đẩy Ngài đáp ứng nhu cầu của dân chúng. Chúa Jesus: ”…động lòng thương xót mà chữa cho kẻ bệnh được lành ” (Mat 14:14; 20:34; Mac 1:40, 41; 5:19; 9:22)

c. Chuyển Tải Lòng Nhân Từ Của Đức Chúa Trời.
Nói về Êpbaphôđích, Phaolô bảo rằng “Và người mắc bệnh gần chết, nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót người, và chẳng những người mà thôi, cả đến tôi nữa ” (Phi 2:27) Phaolô tin rằng Đức Chúa Trời đã chữa bệnh cho Êpbaphôđích.

d. Minh Chứng Rằng Đức Chúa Trời Thực Sự Đã Sai Ngài.
Các phép lạ và chữa bệnh cặp theo chức vụ của Chúa Jesus là những dấu hiệu và sự ủy nhiệm để chứng minh rằng Đức Chúa Trời đã sai Ngài.
Phierơ gọi Ngài” là người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ mà Đức Chúa Trời hành động nhờ Ngài ở giữa vòng các ngươi ” (Cong 2:22)

e. Hủy Phá Công Việc Của Ma Quỷ.
“Vì mục đích của Đức Chúa Jêsus là hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ ” (IGi 3:8)
“Thế nào Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Chúa Jesus ở Naxarét bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa bệnh hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài ” (Cong 10:38)

“Ngài bởi sự chết mình mà hủy phá kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ ” (He 2:14). Bệnh hoạn là công việc của ma quỷ mà Chúa Jesus hiện ra để hủy phá nó.

f. Bày Tỏ Công Việc Của Đức Chúa Trời.
Một ngày kia Chúa Jesus và các môn đồ của Ngài trông thấy một người mù bẩm sinh. Các môn đồ tò mò muốn biết vì đâu có sự mù lòa. Có phải đó là kết quả tội lỗi của người đó? hay của cha mẹ người?
Nhưng Chúa Jesus lại quan tâm đến vấn đề khác. Ngài phán ”… ấy là để cho công việc của Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người. Trong khi còn ban ngày ta phải làm trọn những việc của Đấng đã sai ta. ..” (Gi 9:3, 4).
Đoạn Ngài tiến hành chữa cho người đàn ông được lành bệnh; chỉ rõ một trong những lý do mà Ngài chữa lành bệnh là để bày tỏ công việc của Đức Chúa Trời.

g. Bày Tỏ Sự Vinh Hiển Của Đức Chúa Trời.
Các việc quyền năng của Đức Chúa Trời được Chúa Giêxu thực hiện để Cha Ngài được vinh hiển. Đứng trước ngôi mộ của Laxarơ, Chúa Jesus nói với Mathê:
“Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì ngươi sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ” (11:40).

Trong Lu 13:10-17 chúng ta đọc câu chuyện người phụ nữ bị quỷ tật nguyền hãm áp trong mười tám năm, và cách Chúa Jesus đã đuổi linh đó ra khỏi người đàn bà như thế nào.
Câu 13 bảo chúng ta “Và Ngài đặt tay lên mình người tức thì người đứng lên được và ngợi khen Đức Chúa Trời ”. Lưu ý rằng ngay sau khi được chữa lành, người dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời.

5. Chúa Giêxu Áp Dụng Vài Phương Pháp Để Chữa Bệnh.
Chúa Jesus không chỉ dùng một phương pháp để chữa bệnh. Ngài thi hành công việc này trong nhiều cách khác nhau. Chúng ta hãy xem qua các phương pháp này.

a. Ngài Công Bố Lời Uy Quyền.
Một viên chức La Mã đến với Chúa Jesus (Mat 8:5-13) vì cớ người đầy tớ của mình, ông công nhận lời của Đấng Christ có uy quyền. Là một sĩ quan La Mã ông ta có thói quen ban và nhận lệnh.
Ông biết một lời nói có uy quyền thật được đáp ứng tức khắc. Ông rất khâm phục uy quyền của Đấng Christ đến nỗi ông cầu xin Ngài
”… xin Chúa chỉ phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành ” (Câu 8). Sau này ông phát hiện ra đầy tớ của ông được chữa lành đúng vào lúc mà Chúa Jesus công bố.

Chúng ta cũng có uy quyền trong danh Chúa Jesus Christ. “Bất cứ ai nói với núi nầy rằng, hãy dời đi và quăng xuống biển, và không nghi ngờ trong lòng nhưng tin chắc điều mình nói sẽ được ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho ” (Mac 11:23).

b. Đặt Tay Trên Kẻ Đau.
Chúa Jesus thường đặt tay trên kẻ đau để chữa lành cho họ. Bởi vì theo truyền thống văn hóa của họ, dân chúng có đức tin trong việc đặt tay.

Giairu tìm kiếm Chúa Jesus để Ngài đến và đặt tay trên con gái ông đang sắp chết (5:21-23).
Khi Chúa Jesus đến Naxarét, quê hương Ngài. Ngài “đặt tay chữa lành vài người đau ốm ” (6:5). Trong Lu 4:40 nhiều người đến với Chúa Jesus bị đau đớn vì mọi bệnh tật và “Ngài đặt tay trên mọi kẻ đau và họ được chữa lành ”.

c. Quở Trách Bệnh Tật.
Thật Chúa Jesus dùng lời nói để phán với bệnh tật, đôi khi quở trách và truyền lệnh cho nó phải lui đi. Luca ghi lại hai sự kiện trong đoạn 4 của sách Phúc âm của ông.
Lần đầu, trong nhà hội có người bị uế linh ám. Chúa Jesus quở trách và truyền lệnh cho nó lui đi. ”… Hãy nín đi và ra khỏi người này ”. Uế linh liền nghe lời và lập tức ra khỏi người bệnh (4:33-37).

Chúa Jesus và vài môn đồ rời nhà hội đến nhà Phierơ, nơi bà gia của Phierơ đau rét nặng. Luca cho chúng ta biết là Chúa Jesus “quở trách” bệnh rét và nó rời khỏi bà và lập tức bà đứng dậy và phục vụ họ. (4:38-39).

Điều thích thú là cùng một từ “quở trách” dùng cho cả hai trường hợp. Chúa Jesus trị bệnh rét cũng như bệnh bị quỉ ám. Ngài dùng lời nói để quở trách chúng phải lui, và chúng phải lui đi.

d. Ngài Rờ Dân Chúng.
“Chúa Jesus rờ người và phán rằng: Ta khứng, hãy sạch đi. Tức thì người phung được sạch ” (Mat 8:3).
“Ngài bèn rờ mắt hai người mà phán rằng: Theo như đức tin của các ngươi, phải được thành vậy ” (9:29).

Khi Phierơ đánh đầy tớ của thầy Tế Lễ Thượng Phẩm và cắt tai của nó, chúng ta đọc: “Chúa Jesus bèn rờ tai đầy tớ ấy làm cho nó được lành ” (Lu 22:51)
Có nhiều ví dụ về việc Chúa Jesus rờ người bệnh để chữa lành cho họ.

e. Dân Chúng Rờ Ngài.
“Người xứ đó nhận biết Ngài, thì sai người báo tin cho khắp các miền xung quanh và họ đem kẻ bệnh đến cùng Ngài, chỉ xin rờ đến viền áo mà thôi; vậy ai rờ đến cũng được lành bệnh cả ” (Mat 14:35-36).
“Và tại đó có một người bàn bà bị bệnh mất huyết đã mười hai năm. .. đến phía sau Ngài và rờ áo Ngài, và người nói rằng nếu ta chỉ rờ đến áo Ngài mà thôi, ta sẽ được lành; và cùng lúc ấy, huyết bèn cầm lại, người nghe trong mình đã được lành bệnh ” (Mac 5:25, 29).Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.