Đại Hội Phục Hưng 2017 – Khao Khát Sự Xức Dầu

1316

Đại Hội Phục Hưng 2017 – Khao Khát Sự Xức Dầu.
Diễn giả: Mục sư Andres Bisonni .

Đại Hội Phục Hưng 2017 .
Hội Thánh VBC – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.