Đại Hội Phục Hưng 2019 – Khai Thông Giếng – Phần 01

224


Đại Hội Phục Hưng 2019 – Khai Thông Giếng – Phần 01
Diển giả: Pastor Norm Mcleod
Chủ đề: Sự Hiện Diện

Hội Thánh VBC Houston – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

✞ Địa chỉ Hội Thánh VBC Houston - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

➜ Sunday at 9AM & 11AM
➜ 6100 Ridgemont St.
Houston, TX 77087 - Hoa Ky
☏ Điện thoại: +1 713-645-7766

.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.