Download trọn bộ giáo trình ISOM – mp4

501

Download trọn bộ giáo trình ISOM – mp4

ISOM 7

Uy quyền của kẻ tin 01
Uy quyền của kẻ tin 02
Uy quyền của kẻ tin 03
Uy quyền của kẻ tin 04
Uy quyền của kẻ tin 05
Uy quyền của kẻ tin 06
Uy quyền của kẻ tin 07
Uy quyền của kẻ tin 08
Bảy lời cầu nguyện của lành tấm lòng
Bảy ngọn núi 01
Bảy ngọn núi 02
Bảy ngọn núi 03
Bảy ngọn núi 04
Bảy ngọn núi 05
Chữa lành tấm lòng 01
Chữa lành tấm lòng 02
Chữa lành tấm lòng 03
Chữa lành tấm lòng 04
Chữa lành tấm lòng 05
Chữa lành tấm lòng 06
Chữa lành tấm lòng 07
Chữa lành tấm lòng 08
Cộng đồng và giới tính 01
Cộng đồng và giới tính 02
Cộng đồng và giới tính 03
Cộng đồng và giới tính 04
Đắc thắng bản chất tội lỗi
Điểm thực tế trong chức vụ 01
Điểm thực tế trong chức vụ 02
Đổi mới như chim ưng 01
Đổi mới như chim ưng 02
Giảng dạy năng động 01
Giảng dạy năng động 02
Giảng dạy năng động 03
Giảng dạy năng động 04
Giảng dạy năng động 05
Hình ảnh tạo vật mới 01
Hình ảnh tạo vật mới 02
Hình ảnh tạo vật mới 03
Hình ảnh tạo vật mới 04
Hình ảnh tạo vật mới 05
Hình ảnh tạo vật mới 06
Làm sao để nghe tiếng Chúa 01
Làm sao để nghe tiếng Chúa 02
Làm sao để nghe tiếng Chúa 03
Làm sao để nghe tiếng Chúa 04
Làm sao để nghe tiếng Chúa 05
Làm sao để nghe tiếng Chúa 06
Làm sao để nghe tiếng Chúa 07
Làm sao để nghe tiếng Chúa 08
Làm sao để nghe tiếng Chúa 09
Làm sao để nghe tiếng Chúa 10
Lời cầu nguyện đem thiên đàng đến thế gian 01
Lời cầu nguyện đem thiên đàng đến thế gian 02
Lời cầu nguyện đem thiên đàng đến thế gian 03
Lời cầu nguyện đem thiên đàng đến thế gian 04
Lời cầu nguyện đem thiên đàng đến thế gian 05
Nền tảng tiên tri 01
Nền tảng tiên tri 02
Nền tảng tiên tri 03
Nền tảng tiên tri 04
Nền tảng tiên tri 05
Nền tảng tiên tri 06
Nền tảng tiên tri 07
Phép lạ của hôn nhân 01
Phép lạ của hôn nhân 02
Phép lạ của hôn nhân 03
Tấm lòng của chức vụ 01
Tấm lòng của chức vụ 02
Tôn vinh thờ phượng 01
Tôn vinh thờ phượng 02
Tôn vinh thờ phượng 03
Tôn vinh thờ phượng 04
Tôn vinh thờ phượng 05
Truyền giáo bằng phép lạ

Cấp 1

Giáo lý căn bản 01
Giáo lý căn bản 02
Giáo lý căn bản 03
Giáo lý căn bản 04
Giáo lý căn bản 05
Giáo lý căn bản 06
Tân ước lược khảo 01
Tân ước lược khảo 02
Tân ước lược khảo 03
Tân ước lược khảo 04
Tân ước lược khảo 05
Tân ước lược khảo 06
Tân ước lược khảo 07
Tân ước lược khảo 08
Tân ước lược khảo 09
Tân ước lược khảo 10
Thờ phượng 01
Thờ phượng 02
Thờ phượng 03
Thờ phượng 04
Thờ phượng 05
Nếp sống siêu nhiên 01
Nếp sống siêu nhiên 02
Nếp sống siêu nhiên 03
Nếp sống siêu nhiên 04
Nếp sống siêu nhiên 05
Nếp sống siêu nhiên 06
Nếp sống siêu nhiên 07
Nếp sống siêu nhiên 08
Nếp sống siêu nhiên 09
Nếp sống siêu nhiên 10

Cấp 02

Bản chất phúc âm 01
Bản chất phúc âm 02
Bản chất phúc âm 03
Bản chất phúc âm 04
Bản chất phúc âm 05
Chúa Jêsus Đấng chữa lành hôm nay 01
Chúa Jêsus Đấng chữa lành hôm nay 02
Chúa Jêsus Đấng chữa lành hôm nay 03
Chúa Jêsus Đấng chữa lành hôm nay 04
Chúa Jêsus Đấng chữa lành hôm nay 05
Cựu ước lược khảo 01
Cựu ước lược khảo 02
Cựu ước lược khảo 03
Cựu ước lược khảo 04
Cựu ước lược khảo 05
Cựu ước lược khảo 06
Cựu ước lược khảo 07
Cựu ước lược khảo 08
Cựu ước lược khảo 09
Cựu ước lược khảo 10
Chức vụ giúp đỡ 01
Chức vụ giúp đỡ 02
Chức vụ giúp đỡ 03
Chức vụ giúp đỡ 04
Chức vụ giúp đỡ 05
Quyền năng của sự cầu nguyện 01
Quyền năng của sự cầu nguyện 02
Quyền năng của sự cầu nguyện 03
Quyền năng của sự cầu nguyện 04
Quyền năng của sự cầu nguyện 05

Cấp 03

Gây dựng Hội thánh mới 01
Gây dựng Hội thánh mới 02
Gây dựng Hội thánh mới 03
Gây dựng Hội thánh mới 04
Gây dựng Hội thánh mới 05
Giảng tin lành trong quyền năng 01
Giảng tin lành trong quyền năng 02
Giảng tin lành trong quyền năng 03
Giảng tin lành trong quyền năng 04
Giảng tin lành trong quyền năng 05
Khải tượng của người lãnh đạo 01
Khải tượng của người lãnh đạo 02
Khải tượng của người lãnh đạo 03
Khải tượng của người lãnh đạo 04
Khải tượng của người lãnh đạo 05
Khải tượng của người lãnh đạo 06
Nhóm tế bào 01
Nhóm tế bào 02
Nhóm tế bào 03
Nhóm tế bào 04
Nhóm tế bào 05
Nên tảng huấn luyện Hội thánh 01
Nên tảng huấn luyện Hội thánh 02
Nên tảng huấn luyện Hội thánh 03
Được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh 01
Được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh 02
Được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh 03
Được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh 04
Được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh 05
Gia tăng mục vụ

Cấp 04

Cá nhận chứng đạo 01
Cá nhận chứng đạo 02
Cá nhận chứng đạo 03
Cá nhận chứng đạo 04
Cá nhận chứng đạo 05
Cạm bẫy Sa-tan 01
Cạm bẫy Sa-tan 02
Học thuộc lòng Kinh thánh 01
Học thuộc lòng Kinh thánh 02
Học thuộc lòng Kinh thánh 03
Lối suy nghĩ đồng vắng 01
Lối suy nghĩ đồng vắng 02
Lối suy nghĩ đồng vắng 03
Lối suy nghĩ đồng vắng 04
Lối suy nghĩ đồng vắng 05
Lối suy nghĩ đồng vắng 06
Lối suy nghĩ đồng vắng 07
Phát huy người lãnh đạo 01
Phát huy người lãnh đạo 02
Phát huy người lãnh đạo 03
Phát huy người lãnh đạo 04
Phát huy người lãnh đạo 05
Sự hòa giải 01
Sự hòa giải 02
Sự hòa giải 03
Sự hòa giải 04
Trận chiến thuộc linh 01
Trận chiến thuộc linh 02
Trận chiến thuộc linh 03
Trận chiến thuộc linh 04
Trận chiến thuộc linh 05
Truyền giáo và mùa gặt 01
Truyền giáo và mùa gặt 02
Truyền giáo và mùa gặt 03
Truyền giáo và mùa gặt 04
Truyền giáo và mùa gặt 05
Truyền giáo và mùa gặt 06
Truyền giáo và mùa gặt 07
Truyền giáo và mùa gặt 08
Truyền giáo và mùa gặt 09
Truyền giáo và mùa gặt 10

Cấp 05

Chức vụ trưởng lão theo Kinh thánh 01
Chức vụ trưởng lão theo Kinh thánh 02
Chức vụ trưởng lão theo Kinh thánh 03
Chức vụ trưởng lão theo Kinh thánh 04
Chức vụ trưởng lão theo Kinh thánh 05
Điều hành cho tương lai 01
Điều hành cho tương lai 02
Điều hành cho tương lai 03
Điều hành cho tương lai 04
Làm chứng cho thế hệ trẻ 01
Làm chứng cho thế hệ trẻ 02
Làm chứng cho thế hệ trẻ 03
Làm chứng cho thế hệ trẻ 04
Làm chứng cho thế hệ trẻ 05
Làm chứng cho thế hệ trẻ 06
Làm chứng cho thế hệ trẻ 07
Liên kết với Đấng Christ 01
Liên kết với Đấng Christ 02
Liên kết với Đấng Christ 03
Liên kết với Đấng Christ 04
Liên kết với Đấng Christ 05
Liên kết với Đấng Christ 06
Liên kết với Đấng Christ 07
Mục vụ cho tuổi trẻ 01
Mục vụ cho tuổi trẻ 02
Mục vụ cho tuổi trẻ 03
Mục vụ cho tuổi trẻ 04
Sống để ban cho 01
Sống để ban cho 02
Sống để ban cho 03
Sống để ban cho 04
Sống để ban cho 05

ISOM cho Phụ nữ

Đắc thắng với Chúa 01
Đắc thắng với Chúa 02
Đắc thắng với Chúa 03
Đắc thắng với Chúa 04
Giá trị của một người nữ 01
Giá trị của một người nữ 02
Giá trị của một người nữ 03
Giá trị của một người nữ 04
Giá trị của một người nữ 05
Giá trị của một người nữ 06
Khí giới bí mật của Chúa 01
Khí giới bí mật của Chúa 02
Khí giới bí mật của Chúa 03
Khó khăn trong cương vị lãnh đạo 01
Khó khăn trong cương vị lãnh đạo 02
Khó khăn trong cương vị lãnh đạo 03
Khó khăn trong cương vị lãnh đạo 04
Phụ nữ trong sự thờ phượng 01
Phụ nữ trong sự thờ phượng 02
Phụ nữ trong sự thờ phượng 03
Phụ nữ trong sự thờ phượng 04
Sự chữa lành thiên thượng 01
Sự chữa lành thiên thượng 02
Sự chữa lành thiên thượng 03
Sự chữa lành thiên thượng 04
Sự chữa lành thiên thượng 05
Sự chữa lành thiên thượng 06
Sự chúc phước trên thế hệ trẻ 01
Sự chúc phước trên thế hệ trẻ 02
Sự chúc phước trên thế hệ trẻ 03
Sự chúc phước trên thế hệ trẻ 04
Thiên chức làm mẹ 01
Thiên chức làm mẹ 02
Thiên chức làm mẹ 03
Thiên chức làm mẹ 04
Thiên chức làm mẹ 05
Vai trò làm vợ Mục sư 01
Vai trò làm vợ Mục sư 02
Vai trò làm vợ Mục sư 03
Vượt qua đau khổ 01
Vượt qua đau khổ 02
Vượt qua đau khổ 03
Vượt qua đau khổ 04
Chức vụ của Đức Thánh Linh 01
Chức vụ của Đức Thánh Linh 02
Chức vụ của Đức Thánh Linh 03
Chức vụ của Đức Thánh Linh 04
Chức vụ của Đức Thánh Linh 05
Chương trình của Chúa cho gia đình bạn 01
Chương trình của Chúa cho gia đình bạn 02
Chương trình của Chúa cho gia đình bạn 03
Chương trình của Chúa cho gia đình bạn 04
Đắc thắng sự ngã lòng 01
Đắc thắng sự ngã lòng 02
Đắc thắng sự ngã lòng 03
Đắc thắng sự ngã lòng 04
Đắc thắng sự ngã lòng 05
Đắc thắng sự ngã lòng 06
Đại cương về HIV 01
Đại cương về HIV 02

Lời cảm ơn

Website Nguồn Sự Sống xin cảm ơn anh chị em đã dâng hiến rời rộng để mua hosting mới, nhằm mở rộng khả năng lưu trữ, phục vụ việc download của con cái Chúa. Xin Chúa ban phước dư dật trên anh chị em trong mọi sự. Amen!Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.