Home Tường Thuật Trực Tiếp

Tường Thuật Trực Tiếp

Tường Thuật Trực Tiếp Đại Hội Phục Hưng 2016

Kinh thanh mp3

Kinh thánh Cựu ước – nghe đọc sách Thi thiên

Kinh thánh Cựu ước - nghe đọc sách Thi thiênQuyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm,...